Кононец Н. В. Кайдзен-технологія як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.35, Том ІХ(60): Тема

03.04.2015 18:49

КАЙДЗЕН-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Анотація. У статті на основі аналізу наукових досліджень та власного практичного досвіду викладання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрному коледжі охарактеризовано суть, структуру та особливості кайдзен-технології як педагогічної технології ресурсно-орієнтованого навчання студентів. Запропоновано реалізацію навчального процесу при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу у рамках застосування кайдзен-технології.

Ключові слова: ресурсно-орієнтоване навчання, кайдзен, кайдзен-технологія, педагогічна технологія, дисципліни комп’ютерного циклу.

Аннотация. В статье на основе анализа научных исследований и собственного практического опыта преподавания дисциплин компьютерного цикла в аграрном колледже охарактеризованы сущность, структура и особенности кайдзен-технологии как педагогической технологии ресурсно-ориентированного обучения студентов. Предложена реализация учебного процесса при изучении дисциплин компьютерного цикла в рамках применения кайдзен-технологии.

Ключевые слова: ресурсно-ориентированное обучение, кайдзен, кайдзен-технология, педагогическая технология, дисциплины компьютерного цикла.

Abstract. On the basis of analysis of their own research and practical experience of teaching disciplines of computer cycles in the agricultural college characterized the essence, structure and features of kaizen technologies as educational technology resource-based learning students. Proposed implementation of the educational process in the study disciplines of computer cycles of the application of kaizen technology.

Keywords: resource-based learning, kaizen, kaizen technology, educational technology, computer discipline cycle.

Постановка проблеми. Реформування вищої освіти в Україні й ті вимоги, що ставляться до випускників університетів, академій, інститутів, коледжів, змушують докорінно змінити педагогічні технології, навчальні методики, засоби навчання у вищій школі. Сьогодні спостерігається перехід від авторитарної педагогіки до гуманістичної, від накопичення знань – до вміння оперувати ними, від "одноразової" освіти – до безперервної, від традиційної лекційно-семінарської організації навчання – до індивідуальної. Перехід до парадигми "навчання протягом усього життя" (Lifelong learning) [8] обумовлює оновлення фахової освіти на засадах ресурсно-орієнтованого навчання (РОН).

Аналіз останніх досліджень. РОН (RBL) активно вивчають зарубіжні дослідники A. Paliwala, E. Green, J. R. Hill, J. Macdonald, M. Butler, M. J. Hannafin, P. Maharg, C. Greenhow, S. Dexter, E. Riedel, W. Middleton, D. Kellner та багато інших педагогів і науковців, які зазначають, що РОН особливо сприяє самостійності й творчості студентів у навчанні та майбутній професійній діяльності, формує креативного, мобільного спеціаліста з постійним прагненням до вдосконалення на своєму робочому місці. РОН – це комплекс форм, методів та засобів навчання, націлених на цілісний підхід до організації навчального процесу, який зорієнтований не тільки на засвоєння знань і набуття навичок, але і на тренінг здібностей самостійного й активного перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку і практичного застосування інформаційних ресурсів [3]. Актуальним є визначення педагогічних технологій РОН, однією з яких ми виокремлюємо кайдзен-технологію.

Метою статті є охарактеризувати кайдзен-технологію як педагогічну технологію РОН дисциплін комп’ютерного циклу.

Основна частина. Питання кайдзент-технології у навчальному процесі досліджували вітчизняні та зарубіжні дослідники Е. Р. Гайнєєв, І. П. Гончарова, О. Н. Гончаров, С. С. Єрмакова, М. Коленсо, І. Масаакі, Р. Маурер, Р. В. Нікітін та інші. Система кайдзен (від японських слів: kai – зміна і zen – добре) передбачає постійне прагнення до вдосконалення на кожному робочому місці. Згідно філософії кайдзен, перешкоди для того й існують, щоб їх долати. У Японії "кайдзен" розглядають як технологію постійного вдосконалення виробничого процесу. За твердженням І. Масаакі, кайдзен робить ставку на поступовий прогрес [5]. Як зазначає Р. Маурер (США, Каліфорнійський університет), кайдзен – це спосіб досягнення складних цілей і реалізація великих змін. Суть кайдзен у тому, що до цілі потрібно йти дуже маленькими, але регулярними кроками, бо маленькі кроки ведуть до великих змін [6].

Кайдзен-технологія як педагогічна технологія РОН – це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що ставить своїм завданням досягнення складних цілей, оптимізацію форм навчання, розвиває творчість як студентів, так і викладачів і приводить до запланованих результатів. Фактично, кайдзен-технологія є оптимальним способом досягнення цілей у заданих умовах.

Кайдзен-технологія покликана розвивати творчість як у студентів, так і у викладачів. Творчість – продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові матеріальні і духовні цінності суспільного значення, її основою є формування у студентів різноманітних, глибоких і міцних систем знань, максимальна стимуляція самостійної діяльності студентів, розвиток стійких творчих інтересів, цілеспрямованості творчих пошуків, наполегливості під час виконання завдань [7, с. 8]. Здатність до творчості – креативність – вважається особливою якістю особистості. За Е. Торренсом, креативність є загальною особливістю особистості і впливає на творчу продуктивність незалежно від сфери прояву особистісної активності [9]. Сама суть кайдзен-технології сприяє творчості учасників педагогічного процесу і розвиває у студентів та викладачів креативність.

Головна перевага кайдзен-технології – в її максимальній конкретності і послідовності. Всі цілі, які студент ставить перед собою, починаючи з самих прозаїчних (прочитати параграф підручника, виконати практичну роботу тощо) і закінчуючи глобальними (знайти фінансове благополуччя, високий статус, домогтися успіху в роботі), повинні методично розбиратися по пунктах [6]. Інша важлива риса цієї технології – усвідомленість. Якщо студент хоче скласти працюючий план досягнення мети, важливо, щоб студент не тільки мотивував себе, але й привчав би себе стежити за своїм просуванням, постійно запитував себе, відзначав кожен зроблений крок.

Суть кайдзен-технології як педагогічної технології РОН полягає у безперервному вдосконаленні форм, методів і засобів навчання, а також у простоті кроків, які приводять до результатів від виконання кожного з поставлених завдань перед студентом. Ключові компоненти кайдзен-технології як педагогічної технології РОН:

­                  Постійне вдосконалення форм, методів і засобів навчання;

­                  Постійне скорочення всіх видів витрат на засоби навчання, спрямоване на безперервне підвищення ефективності роботи ВНЗ з розробки електронних засобів навчання;

­                  Раціональна організація робочих місць викладача і студентів на основі методу 5S (Seiri – акуратність, Seiton – порядок, Seiso – чистота, Seiketsu – стандартизація, Shitsuke – дисципліна), що дозволяє досягти максимально можливого порядку, ефективності і продуктивності [4];

­                  Контроль якості навчання у масштабі навчального закладу, причому поняття якості включає не лише якість знань студентів, але й якість роботи педагогічного колективу у цілому.  

­                  Стандартизація – діяльність по стабілізації і підтримці досягнутих результатів покращення навчально-виховного процесу за рахунок викладання, навчання і дисципліни, забезпеченню стабільно високих результатів роботи. Під роботою мається на увазі для викладачів – викладання, для студентів – навчання. Як зазначає Імаї Масаакі, стандарт – це найкращий спосіб робити свою роботу [5].

­                  Девіз кайдзен-технології – робіть це зразу, робіть це прямо зараз.

Основа кайдзен – напрямні питання або кайдзен-питання, які потрібно періодично ставити собі. При цьому самі питання ранжуються за їх величиною: від маленьких, на які студент може витратити не більше 30 секунд, на кшталт: "Яке домашнє завдання мені слід вивчити на завтра?", до великих, в яких відображається сенс нашого життя: "Що я хотів би робити, щоб відчувати задоволення від роботи?". Великі потрібні для того, щоб окреслювати напрямок руху, а маленькі – безпосередньо для роботи над метою. Щоб зрозуміти, як діє кайдзен, особливо важливо оволодіти мистецтвом задавати невеликі, але точні питання.

Правила кайдзен-питань:

­                  Конкретика. Щоб оперативно працювати над метою, потрібно задавати питання чітко і ясно.

­                  Реалістичність. Питання має бути сформульовано так, щоб стимулювати студента до дії. Чим менше студентові потрібно, щоб здійснити цю дію, тим більше шанс, що він не перерветеся на півдорозі.

­                  Послідовність. Доцільно переходити до нового питання тільки тоді, коли розібралися з попереднім.

­                  Регулярність. Варто не пропускати жодного дня. Якщо випадково пропустили, задайте питання двічі на наступний день – вранці і ввечері.

Приклади кайдзен-питань: Що я можу робити сьогодні протягом 5 хвилин, щоб відчувати себе краще? Який маленький крок я можу зробити прямо зараз, щоб наблизитися до своєї мрії? Який один маленький крок наблизить мене до завершення проекту? та ін.

Кайдзен – це лін-освіта, під якою розуміють галузь професійної педагогіки, що спрямовує підготовку кваліфікованих фахівців за принципом ''чітко в термін'', на перехід на персоніфіковане навчання та забезпечення впровадження інтегративно-компетентнісної підготовки майбутніх фахівців [2]. Кайдзен-технологія широко використовується при підготовці менеджерів, маркетологів, економістів, фахівців з інформаційних технологій, аграріїв, юристів та багатьох інших затребуваних на сучасному ринку праці в Україні спеціалістів, оскільки формує у студентів уміння ефективно працювати, самостійно приймати нестандартні рішення, комплексно підходити до оцінювання результатів, вибору способів своєї діяльності. Дисципліни комп’ютерного циклу завдяки міжпредметним зв’язкам цьому активно сприятимуть.

Практична реалізація кайдзен. На практиці кайдзен-технологія забезпечується покроковим виконанням циклу Демінга: Плануй > Роби > Перевіряй > Впливай > [4].

Пропонуємо практичну реалізацію кайдзен при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу на прикладі підготовки до студентської Інтернет-конференції, яка вимагає від студентів написання тез (науково-пошукова діяльність). Рекомендації для студентів будуть полягати у наступному.

1.                Поставте загальну мету. Мета: написати тези на студентську Інтернет-конференцію.

2.                Задавайте питання. Який конкретний крок я можу зробити, щоб наблизитися до мети? (очікувана відповідь: обрати тему тез). Що я повинен зробити для того, щоб визначитися з темою? Яку конкретну корисну ідею я хочу висловити за допомогою цієї статті?, Які основні пункти мені потрібно висвітлити?, Де я візьму необхідну інформацію? і т.д. Уникайте питань, на які не можна відповісти настільки ж конкретно. Одним із важливих питань при виконанні будь-якого завдання (творчого, науково-пошукового, науково-дослідницького, і взагалі, звичайного завдання із традиційної практичної чи лабораторної роботи) є: Що я можу зробити протягом наступних двох хвилин, щоб збільшити свою продуктивність? (можливі відповіді: почистити електронну пошту, розібрати завал на Робочому столі, почистити Корзину, почати пошук матеріалів в Інтернеті для тез тощо).

3.                Конкретизуйте цілі. Розбити загальну мету на менші цілі, більш конкретні: визначити тему, знайти літературу, опрацювати Інтернет-ресурси, знайти структуру написання тез, приклади тез конференції тощо. Доцільно побудувати дерево цілей. Якщо тема тез "Соціальні мережі у навчальному процесі в аграрному коледжі", то конкретизація цілей може бути такою: знайти, що таке соціальна мережа, знайти в Інтернеті соціальні мережі, вибрати ті соціальні мережі, які будуть описані у науковій праці, зареєструватися у конкретній мережі, проаналізувати її можливості і т.д.

4.                Записуйте питання. Доцільно записувати свої питання, задавати їх регулярно, найкраще – в один і той же час. Наприклад, на написання тез на Інтернет-конференцію може бути визначений певний час (у середньому, від 1 до 3 місяців, іноді – більше), тому доцільно щодня, приміром о 17 годині вечора (чи в будь-який інший зручний для студента час) задавати собі окреслені питання. Необхідно записувати відповідь, даючи собі трохи часу на роздуми. Обов’язково мотивуйте себе: я зможу, я кращий, я хочу, мені це потрібно, мені це цікаво тощо.

5.                Не бійтеся! Головне – це не боятися завдання і тих питань, які виникають, оскільки страх пригнічує творче мислення. Маленькі питання дозволять подолати власні страхи. Яка соціальна мережа мені найбільше подобається? Які можливості цієї мережі? Якими мережами користуються мої друзі? – це ті маленькі питання, як допоможуть розпочати творчий процес написання тез на конференцію. Такі питання допомагають мозку сфокусуватися на вирішенні проблеми і в кінцевому підсумку – на діях. Задавати питання потрібно якомога частіше, і ваш мозок буде накопичувати їх, зберігати, аналізувати і генерувати цікаві та корисні відповіді. Не намагайтеся придумати щось занадто розумне і суттєве. Якщо нічого не виходить – пишіть перше, що спадає на думку. Будь-які відповіді, які народжуються протягом дня, теж потрібно фіксувати. Пам'ятайте, що ваш мозок може знайти відповідь не тільки в процесі роботи над завданням, але і в той час, коли ви зайняті зовсім іншими справами або навіть спите. Більше того – часто саме під час відпочинку вивільняються творчі сили.

6.                Аналізуйте результати. Обов’язково аналізуйте ті результати, які отримали: оцінюйте відповіді на кожне з поставлених питань з позиції загальної мети, узагальнюйте та систематизуйте знайдений матеріал, відмічайте те, що змогли придумати самостійно і співвідносьте з тим, що уже визначено і створено наукою у рамках теми. Коригуйте власну діяльність безпосередньо задаванням нових кайдзен-питань та фіксацією відповідей. Співвідносьте отриманий результат із загальною метою.

Отже, загальну структуру кайдзен-технології як педагогічної технології РОН можна зобразити за допомогою схеми (рис. 1).

Рис. 1. Структура кайдзен-технології як педагогічної технології РОН

Кайдзен-технологію як педагогічну технологію РОН дисциплін комп’ютерного циклу можна розглядати і як стратегію, яка об’єднує багато відомих методів оптимізації навчання (методична творчість, шлях подолання шаблонів, трафарету у навчанні) і підвищення ефективності навчально-виховного процесу у вищій школі (рис. 2). Ця технологія є науково обґрунтованою системною моделлю діяльності викладача, яка містить опис алгоритму його дій з розв’язку певної навчально-виховної проблеми [1].

Рис. 2. Кайдзен-технологія як педагогічна технологія РОН дисциплін комп’ютерного циклу

Варто зазначити, що кайдзен-технологія буде ефективною у застосуванні не лише для навчання студентів, але й для викладачів у процесі підготовки до занять. Кожен викладач, який задає собі велику кількість кайдзен-питань, зможе вдосконалити свої форми та методи викладання, запропонує кращі засоби для навчання, стимулюватиме себе до пошуку нового, відтак зможе розвивати власну креативність та підвищити педагогічну майстерність.

Висновки. Практика використання кайдзен-технології особливо актуальна при підготовці студентів широкого спектру спеціальностей, оскільки уможливить сформувати конкурентноспроможного спеціаліста, фахівця своєї справи, який буде успішним у майбутній професії завдяки своїй креативності та здатності до творчості у роботі. Ця технологія розвиває самостійність, уміння ставити питання та знаходити відповіді на них, досягати успішних результатів у навчанні, роботі, житті, а тому ефективна при будь-яких видах навчальної діяльності та завдань як у процесі вивчення дисциплін комп’ютерного циклу, так і інших дисциплін. Особливо слід відмітити науково-дослідницькі, науково-пошукові та творчі завдання. Крім того, кайдзен-технологія забезпечить для викладача постійний власний розвиток, підвищення педагогічної майстерності, покращення навчально-виховного процесу у цілому. Головне – дотримуватися основних правил: позбуватися непотрібного, вибудувати систему викладання та постійно її вдосконалювати.

Література

1. Гриньова М. В. Педагогічні технології: теорія та практика: навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова. – Полтава, 2006. – 230 с.

2. Єрмакова С. С.  Вектори лін-освіти у вищому технічному навчальному закладі в умовах транзитивної економіки / С. С. Єрмакова // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. Івана Франка. – 2014. – Вип. 1. – С. 58–62.

3. Кононец Н. В. Педагогічні інновації вищої школи: ресурсно-орієнтоване навчання / Наталія Кононец // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Полтава, 2012.– Вип. 54.– С. 76–80.

4. Масааки И. Гемба кайдзен: путь к снижению затрат и повышение качества / Имаи Масааки. – М., 2005. – 346 с.

5. Масааки И. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний / Имаи Масааки. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 274 с.

6. Маурер Р. Шаг за шагом к достижению цели. Метод кайдзен / Роберт Маурер. – М. : Альпина Паблишер, 2014. – 192 с.

7. Пескун С. П. Дидактичні умови творчого розвитку старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / С. П. Пескун. – Луцьк, 2006. – 21 с.

8. Kellner, D. (2003). Toward a critical theory of education. Democracy Nat., 9(1), 51–64.

9. Torrance E. P. Education and creativity / E. P. Torrance // (Ed.) Taylor C. W. Creativity: Progress and Potential. N.Y., 1964.