Науково-практична Інтернет-конференція «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної освіти», 24-27 листопада 2014 року

07.10.2014 09:34

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у науково-практичній Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної освіти», яка відбудеться 24-27 листопада 2014 року

Пропонуємо виступити з доповідями і повідомленнями у наступних секціях:

 

Секція 1. Євроінтеграційні процеси в українській освіті

Секція 2. Філософія та психологія сучасної освіти

Секція 3. Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі

Секція 4. Методика викладання спеціальних дисциплін

Секція 5. Актуальні проблеми виховання

 

Форма участі у конференції – заочна (не потрібно приїжджати).

Текст доповідей буде розміщено на веб-сторінці за адресою:  https://acup.poltava.ua/

Мови  конференції: українська, англійська, російська.

 

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою на e-mail: natalkapoltava@ukr.net до 14 листопада 2014 року із зазначенням теми листа: «На конференцію».

Файл повинен мати назву: Petrenko.doc.

Вимоги до оформлення тез

  • Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат .DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Сторінки не нумеруються.
  • Шрифт  TimeNewRoman 14 пт.
  • Міжрядковий інтервал 1.
  • Поля: верхнє, нижнє, праве – по 2 см.; ліве – 3 см.
  • Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури.

 

Перший рядок – Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail.

Наступний рядок НАЗВА по центру, прописний жирний шрифт.

Текст тез. Не більше 5 сторінок.

Список використаних джерел (по центру, виділити жирним) має бути оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". Список використаних джерел має налічувати 2–3 найменування.

Шановні колеги!

Оргкомітет буде вдячний Вам за поширення цієї інформації серед студентів, викладачів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації (технікумів, коледжів, інститутів, академій та університетів), спеціалізованих організацій та органів освіти, які будуть зацікавлені в публікації матеріалів.

Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Зразок оформлення тез.doc (28160)