Ласкаво просимо на наш сайт!

Ми птиці інформаційного простору. Іншого у нас немає.
Ліна Костенко
 

     Входження України до європейського освітнього простору ставить заклади вищої освіти перед необхідністю реформування системи освіти, її удосконалення та підвищення якості і конкурентоспроможності випускників на європейському ринку праці. На особливу увагу заслуговує проблема модернізації вищої освіти, забезпечення науково обґрунтованих змін у стратегіях і структурі освітньої галузі в цілому, пошук нового змісту, методів, форм навчання і технологій реалізації цих змін при підготовці майбутніх фахівців. Система освіти в контексті інформатизації за останні роки зазнає істотних змін у зв'язку з розвитком і практичним використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій: практика електронного навчання (E-learning), ресурсно-орієнтованого навчання (Resource Based Learning) широко використовується в системі освіти у зарубіжних та почасти вітчизняних закладах вищої освіти України. Це спонукало нас до започаткування (2012 р.) та подальшого впровадження в освітній процес дослідницького освітнього проекту "РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН КОМП'ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ", який нині трансформовано до освітнього проекту    

"РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ"

 

     Ресурсно-орієнтоване навчання (РОН) – це комплекс форм, методів та засобів навчання, націлених на цілісний підхід до організації навчального процесу, який зорієнтований не лише на засвоєння знань і набуття навичок, але і на тренінг здібностей самостійного й активного перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку і практичного застосування інформаційних ресурсів. Основною характеристикою РОН є те, що навчання здійснюється у тріаді «студент-викладач-бібліотекар» на основі сучасних інноваційних технологій навчання, зорієнтоване на самостійну пошуково-дослідницьку роботу студента та на освіту упродовж усього життя (lifelong learning). 

 

     Resource-based learning (RBL) – a set of forms and methods of training, aimed at a holistic approach to the educational process, which is aimed not only at learning and the acquisition of skills, but also on the ability of self-training and active transformation of the information environment by finding and practical application of information resources. On the other hand, RBL – a trend in the development of innovative educational technology, which enables the implementation of appropriate teaching principles of learning and provides individual educational way of development for each student. RBL is an applied aspect of higher professional education. The main characteristic of the RBL is that the training is carried out in the "student-teacher-librarian" triad on the basis of modern, innovative learning technologies and focused on independent student research and lifelong learning.