Контакти

 

КОНОНЕЦ Наталія Василівна (керівник проекту), доктор педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач інформатики та комп’ютерної техніки (Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії. Доцент кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.09 «Теорія навчання» на тему: ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ЯК ЗАСОБУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ. Лектор майстер-класів у Державній установі «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», член науково-методичної комісії із «Впровадження інформаційних систем і технологій у діяльність вищих навчальних закладів України». Має Трудову відзнаку Міністерства аграрної політики та продовольства України ЗНАК ПОШАНИ (посвідчення № 9916 Рішенням колегії Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 серпня 2011 року №499-к). Вивчає проблему розробки електронних засобів навчання, методику викладання дисциплін комп’ютерного циклу, дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу. Захистила докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.09 «Теорія навчання» на тему: "Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп'ютерного циклу студентів аграрних коледжів". Автор більше 100 наукових праць з педагогічних наук: дидактика, методика професійної освіти, інформаційні технології в освіті.

Natalia KONONETS, Ph.D., Doctor of Pedagogical Sciences, teacher of the highest category, teacher-trainer, teacher of computer science and computer technology, Agrarian College of Management and Law Poltava State Agrarian Academy. Doctor of Pedagogical Sciences in the field of "Learning theory." Lecturer in master classes at the State Institution "Scientific-methodical centre of information and analytical support for higher education institutions "Agroosvita", member of the scientific-methodical commission on "Implementation of information systems and technologies in the activities of higher educational institutions of Ukraine". Labour has opposed the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine "Badge of Honour". Is working to develop e-learning, teaching methods disciplines of computer cycle, teaching the basics of resource-based learning cycle students of computer sciences Agrarian Colleges. Author of more than 100 scientific papers on Educational Sciences: didactics, information technology in education. 

Особистий сайт Кононец Н.В.informatika-resurs.jimdo.com/

Сторінка Google Академія

 

ЯК НАС ЗНАЙТИ

Зворотній зв'язок