Контакти

 

КОНОНЕЦ Наталія Василівна (керівник проекту), доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".  Викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач інформатики та комп’ютерної техніки (Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії за сумісництвом). 

Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.09 «Теорія навчання» на тему: ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ЯК ЗАСОБУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ. Лектор майстер-класів у Державній установі «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», член науково-методичної комісії із «Впровадження інформаційних систем і технологій у діяльність вищих навчальних закладів України». Має Трудову відзнаку Міністерства аграрної політики та продовольства України ЗНАК ПОШАНИ (посвідчення № 9916 Рішенням колегії Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 серпня 2011 року №499-к). Вивчає проблему розробки електронних засобів навчання, методику викладання дисциплін комп’ютерного циклу, дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу. Захистила докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.09 «Теорія навчання» на тему: "Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп'ютерного циклу студентів аграрних коледжів". Авторка більше 200 наукових праць з педагогічних наук: дидактика, методика професійної освіти, інформаційні технології в освіті, лідерство.

Член редакційної колегії часопису «Наукові записки кафедри педагогіки» Харківського національного університету імені. В.Н. Каразіна, збірника наукових праць «Витоки педагогічної майстерності» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, наукового журналу «Педагогічні науки» Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

 

Natalia KONONETS, Ph.D., Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Pedagogy and Social Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Business Economics and Information Systems of the University of Ukoopspilks "Poltava University of Economics and Trade"teacher of the highest category, teacher-trainer, teacher of computer science and computer technology, Agrarian College of Management and Law Poltava State Agrarian Academy. Doctor of Pedagogical Sciences in the field of "Learning theory." Lecturer in master classes at the State Institution "Scientific-methodical centre of information and analytical support for higher education institutions "Agroosvita", member of the scientific-methodical commission on "Implementation of information systems and technologies in the activities of higher educational institutions of Ukraine". Labour has opposed the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine "Badge of Honour". Studs the problem of developing electronic teaching aids, the methodology of teaching the disciplines of the computer cycle, didactic fundamentals of resource-based learning of disciplines of the computer cycle. Lecturer in workshops on the development of electronic educational resources. Works on developing a concept of resource-based learning in higher education. Author of more than 200 scientific papers on Educational Sciences: didactics, methodology of vocational education, information technology in education, leadership. 

Особистий сайт Кононец Н.В.informatika-resurs.jimdo.com/

Сторінка Google Академія

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4384-1198

ResearcherID AAG-6617-2019 https://publons.com/researcher/3269834/kononets-natalia/

Scopus ID: 56641725900

 

ЯК НАС ЗНАЙТИ

Зворотній зв'язок