Електронні освітні ресурси

 • Електронний навчальний ресурс (ЕНР) - це навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами. 
 • Електронний навчальний контент – це форма передання інформації, культурної та історичної спадщини, обміну життєвим досвідом і знаннями, що передаються через веб-сайти, СБ, відео чи різні програми.
 • Електронні навчально-методичні комплекси (ЕНМКД) – об’єднання навчально-методичних, програмно-технічних та організаційних засобів, що забезпечують повну сукупність освітніх послуг (організаційних, методичних, теоретичних, практичних, експериментальних, консультаційних тощо), які необхідні та достатні для вивчення конкретної навчальної дисципліни для певної форми навчання (очної, заочної). 
 • Електронний аналог друкарського видання – електронне видання (подане у форматах pdf, doc, jpg та ін.), в якому, в основному, відтворено відповідне друковане видання.
 • Електронні демонстраційні матеріали – електронні матеріали (презентації, схеми, видео- й аудіозаписи та ін.), призначені для супроводу навчального (навчально-виховного) процесу.
 • Комп'ютерний тест – стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного.
 • Електронний довідник – електронний ресурс, що містить короткі відомості наукового, виробничого або прикладного характеру, розташовані в певному порядку (алфавітному, систематичному, хронологічному тощо), в якому передбачено управління пошуком відомостей.
 • Електронна бібліотека об'єктів – це набір електронних ресурсів, в якому передбачено (апаратно, програмно) можливості для створення, пошуку і використання інформації. Містять інформаційні об'єкти в різних форматах.
 • Електронні методичні матеріали – це видання, що містять матеріали щодо методики: викладання і вивчення навчальної дисципліни (навчального предмету, розділу, модуля, частини); виконання практичних і лабораторних робіт; виконання завдань; розв’язування задач, виконання курсових і дипломних робіт; проведення науково-дослідних робіт; організації і проведенню ділових ігор тощо.
 • Електронний підручник це універсальний гіпермедійний засіб інтерактивного навчання, який містить зміст навчання однієї дисципліни (або різних навчальних дисциплін), викладений у компактній формі гіпертекстового середовища і призначений для використання у навчальному процесі.
 • Електронний посібникце універсальний гіпермедійний засіб інтерактивного навчання, матеріал якого розширює межі підручника, містить додаткові, найновіші та довідкові відомості, викладені у компактній формі гіпертекстового середовища.

НАШІ РЕСУРСИ:

Дистанційні курси для вивчення дисциплін комп'ютерного циклу: