Наукові праці доктора педагогічних наук Кононец Наталії Василівни

 1. Кононец (Бурлаченко) Н. В. Створення електронних підручників / Н. В. Бурлаченко, І. П. Ільченко // Тези доповідей обласної науково-методичної конференції [“Впровадження сучасних інформаційних технологій і комп’ютеризація навчального процесу”], (Полтава, 26 травня 2004 р.). – Полтава, 2004. – С. 20–23.
 2. Гармаш А. С. Етикет у всі часи / Алла Гармаш, Наталія Кононец (Бурлаченко) // Виховна робота в технікумах, коледжах. З досвіду роботи вищих навч. закладів І–ІІ рівнів акредитації. – Вип. №4. – К. : НМЦ Мінагрополітики України, 2006. – С. 162–174.
 3. Кононец Н. В. Електронний посібник як засіб інформаційно-комунікативних технологій у системі роботи із студентами заочної форми навчання / Кононец Н. В. // Організація навчально-виховного процесу. Досвід роботи вищих навч. закладів І–ІІ рівнів акредитації. – Вип. № 12. – К. : НМЦ Мінагрополітики України, 2008. – С. 155–161.
 4. Кононец Н. В. Електронний підручник як засіб індивідуалізації у навчальній роботі аграрних ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації / Наталія Кононец // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 7–8 (86–87). – С. 93–95.
 5. Кононец Н. В. Розробка електронного підручника для індивідуалізації навчального процесу в аграрних ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації / Наталія Кононец // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 6. – C. 99–109.
 6. Кононец Н. В. Дистанційне навчання: місце електронного посібника у навчально-методичному комплексі дисципліни / Кононец Н. В. // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [“Культура. Освіта. Цивілізація”], (Полтава, 15 травня 2008 р.). – Полтава, 2008. – С. 45–48.
 7. Кононец Н. В. Проблемні аспекти підготовки викладачів аграрних коледжів до процесу розробки та створювання електронних підручників / Кононец Н. В // Вісник Черкаського ун-ту. Серія “Пед. науки”. – Вип. 145. Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 55–61.
 8. Кононец Н. В. Наукове обґрунтування принципу індивідуального підходу при створенні електронного підручника / Н. В. Кононец // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2009. – № 15 (178). – С. 281–290.
 9. Кононец Н.В. Підготовка викладачів аграрних коледжів до створення електронних підручників для індивідуалізації навчання студентів // Наукові записки. – Випуск 87. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 99–107.
 10. Кононец Н. В. Аспекти педагогічної майстерності викладача: розробка електронних підручників / Н. В. Кононец // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 6. – Полтава, 2009. – С. 202–210.
 11. Кононец Н. В. Наукове обґрунтування принципу гіпертекстовості при створенні електронного підручника для індивідуалізації навчання студентів / Кононец Н. В. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосв. школах: зб. наук. праць; за ред. Т. І. Сущенко. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 4 (57). – С. 175–181.
 12. Кононец Н. В. Принцип мультимедійності при створенні електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів / Кононец Н. В // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосв. школах: зб. наук. праць; за ред. Т. І. Сущенко. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 5 (58). – С. 49–56.
 13. Кононец Н. В. Теоретичне обґрунтування принципів індивідуалізації навчання студентів засобом електронного підручника / Н. В. Кононец // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 211–220.
 14. Кононец Н. В. Принцип мультиплікаційності при створенні електронних підручників / Кононец Н. В. // Зб. наук. праць Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – К. : Укр. агентство інформації та друку “Рада”, 2009. – Т. ХХVI. – С. 138–153.
 15. Кононец Н. В. Електронний підручник як засіб індивідуалізації навчання в аграрних коледжах / Кононец Н. В. // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [“Культура і цивілізація: традиції і новації”], (Полтава, 23 квітня 2009 р.). – Полтава, 2009. – С. 179–180.
 16. Кононец Н. В. Індивідуалізація навчання засобом електронного підручника / Гриньова Марина Вікторівна, Кононец Наталія Василівна // Матеріали Третього міжнар. конгресу [“Українська освіта у світовому часопросторі”], (Київ, 21–22 жовтня 2009 р.). – МОН України, НДІ українознавства. – К., 2009. – С. 118–121.
 17. Кононец Н. В. Електронний підручник як інтерактивний засіб здійснення освітньої діяльності / Кононец Н. В. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 7. – C. 85–91.
 18. Кононец Н. В. Принцип семантично правильного веб-документа при створенні електронного підручника: дидактичний аспект / Н. В. Кононец // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка, 2009.– Вип. 9.– С. 129–146.
 19. Кононец Н. В. Ефективність індивідуалізації навчання студентів з використанням електронних підручників / Кононец Н. В. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Традиції та інновації менеджменту навчальних закладів і реалізація управлінських проектів”, Всеукр. наук.-практ. семінару “Менеджмент у педагогічній системі А. С. Макаренка та його використання в освітньому просторі України”, Всеукр. наук.-практ. семінару “Стратегії розвитку сучасного менеджменту та управління проектами” (Полтава, 11–12 березня 2010 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2010. – С. 79–80.
 20. Кононец Н. В. Генезис поняття “електронний підручник” / Наталія Василівна Кононец // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Культурно-цивілізаційні процеси, тенденції їх розвитку у сучасному світі та в Україні”], (Полтава, 20–21 травня 2010 р.). – Полтава, 2010. – С. 92–93.
 21. Кононец Н. В. Експериментальна перевірка дидактичних засад розробки електронних підручників для індивідуалізації навчання студентів / Наталія Василівна Кононец // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі” XVII Каришинські читання], (Полтава, 27–28 травня 2010 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2010. – С. 92–93.
 22. Кононец Н. В. Дидактичні засади розробки електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Кононец Наталія Василівна. – 2010. – 259 с.
 23. Кононец Н. В. Дидактичні засади розробки електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 “Теорія навчання” / Н. В. Кононец. – К., 2010. – 22 с.
 24. Кононец Н. В. Створення електронного підручника для індивідуалізації навчання студентів в аграрних коледжах / Н. В. Кононец // Зб. наук. праць Бердянського державного пед. ун-ту (Педагогічні науки). – Бердянськ, 2010. –№ 3. – С. 252–261.
 25. Кононец Н. В. Розробка електронних підручників як інноваційний освітній проект вищої школи / Кононец Н. В., Миколайчук М. М. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Технології управління освітніми закладами”, присв. пам’яті А. С. Макаренка], Регіонального наук.-практ. семінару “Управління проектами: проблеми та перспективи розвитку”, (Полтава, 11–12 березня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2011. – С. 66–67.
 26. Кононец Н. В. Ефективність індивідуалізації навчання студентів з використанням електронних підручників / Кононец Н. В. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі”. XVIII Каришинські читання], (Полтава, 26–27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2011. – С. 235–237.
 27. Кононец Н. В. Оцінювання електронних підручників для індивідуалізації навчання студентів / Н. В. Кононец // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 8 (1). – Полтава, 2011. – С. 172–176.
 28. Кононец Н. В. З досвіду педагогічних інновацій в Аграрному коледжі управління і права Полтавської ДАА / Н. В. Кононец // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки: проблеми, пріоритети, перспективи”] – Т3. – (Дніпропетровськ, 25–27 жовтня 2011р.) / [редкол.: Л. А. Запара (відпов. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : Друкарня ДДАУ, 2011. – С. 53–54.
 29. Гриньова М. В. Деякі аспекти структуризації та ергономіки навчального тексту для електронного підручника / М. В. Гриньова, Н. В. Кононец // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка, 2011.– Вип. 11.– С. 774–785.
 30. Кононец Н. В. Дидактичні аспекти контролю знань студентів засобом електронного підручника / Н. В. Кононец // Технології інтеграції змісту освіти: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. [“Теоретичні та методичні основи організації здоров’язбережувального навчального середовища загальноосв. школи та ВНЗ”], (Полтава, 14 квітня 2011 р.). – Вип. 3. – Полтава, 2011. – С. 204–212.
 31. Кононец Н. В. Принцип триєдиності навчальних цілей під час створення електронного підручника / Н. В. Кононец // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 5(93). – C. 28–32.
 32. Кононец Н. В. Упровадження сучасних новітніх технологій навчання у навчальний процес аграрних коледжів / Н. В. Кононец, Л. М. Краєва // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К., 2011.– Вип. 70.– С. 34–41.
 33. Кононец Н. В. Використання веб-квестів при вивченні природничих дисциплін як засіб дидактичної інтеграції / Кононец Н. В., Федченко С. В. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі”. XIХ Каришинські читання], (Полтава, 17–18 травня 2012 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2012. – С. 288–290.
 34. Кононец Н. В. Педагогічні інновації вищої школи: ресурсно-орієнтоване навчання / Наталія Кононец // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Полтава, 2012.– Вип. 54.– С. 76–80.
 35. Кононец Н. В. Технологія веб-квест у контексті ресурсно-орієнтованого навчання студентів / Н. Кононец // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 10. – Полтава, 2012. – С. 138–143.
 36. Кононец Н. В. Бінарне заняття у контексті ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін «Біологія», «Інформатика» за темами "Середовище існування живих організмів (біологія)" та "Створення презентації у Power Point (інформатика)" [Електронний ресурс] / Н .В. Кононец, С. В. Федченко. – Режим доступу: https://teacherjournal.com.ua/component/content/article/9528-na-konkurs-bnarne-zanyattya-qbologyaq-qnformatikaq.html
 37. Кононец Н. В. Матеріали відкритого заняття за темою "Проектування і створення бази даних «Юридична консультація». Програма Microsoft Access 2003" [Електронний ресурс] / Н .В. Кононец. – Режим доступу: https://teacherjournal.com.ua/component/content/article/9526-materali-vdkritogo-zanyattya-za-temoyu-proektuvannya-stvorennya-bazi-danix-lyuridichna-konsultaczyar-p.html
 38. Кононец Н. В. Особливості укладання навчальних посібників для студентів в умовах ресурсно-орієнтованого навчання / Кононец Н. В. // Матеріали всеукр. семінару [“Програми наукової мобільності Європейського Союзу. Дії Марії Кюрі”], (Полтава, 26 грудня 2012 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Київ – Полтава, 2012. – С. 51–52.
 39. Кононец Н. В. Електронний моніторинг навчально-методичної роботи при організації ресурсно-орієнтованого навчання в коледжі / Кононец Н. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.27. Том VII (40): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2012. – С. 607–618.
 40. Кононец Н. В. Методичні рекомендації щодо створення електронних посібників для викладачів вищих аграрних навчальних закладів  І–ІІ рівнів акредитації [Електронний ресурс] / Н. В. Кононец. - 80 Min / 700 MB. - Немішаєве : Науково-методичний центр аграрної освіти, 2012. – (Бібліотека АКУП) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2003. – Назва з контейнера.
 41. Кононец Н. В. Веб-квест як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання інформатики / Кононец Наталія Василівна // Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference “Moderní vymoženosti vědy – 2013”. – Díl 33. Pedagogika: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – p. 12–16.
 42. Кононец Н. В. Особливості організації індивідуальної роботи студента при ресурсно-орієнтованому навчанні у сучасному аграрному коледжі / Н. В. Кононец // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Педагогіка А. С. Макаренка в полі культурному освітньому просторі”, присв.125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка], (Полтава, 12–14 березня 2013 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2013. – С. 70–71.
 43. Кононец Н. В. Система работы преподавателя с информационными технологиями при ресурсно-ориентированном обучении дисциплин компьютерного цикла / Кононец Н. В. // Материалы IV междунар. наук.-практ. конф. [“Мир гуманитарного и естественнонаучного знания”], (Краснодар, 20 февраля 2013 г.) / отв. ред. Т. А. Петрова. – Краснодар, 2013. – С. 88–94.
 44. Кононец Н. В. Реалізація принципу науковості у процесі створення електронного підручника як засобу ресурсно-орієнтованого навчання / Н. В. Кононец // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 5 (264). – С. 28–35.
 45. Кононец Н. В. Открытое занятие в контексте ресурсно-ориентированного обучения информатики в аграрных колледжах / Наталия Васильевна Кононец // Материали за ІХ международна научна практична конференция [“Найновите научни постижения”], (София, 17–25 март 2013 година). – Том 13. Педагогически науки. – София, «БялГРАД-БГ» ОДД. – С. 27–35.
 46. Кононец Н. В. Портфоліо з інформатики як засіб контролю навчальної діяльності студента в процесі ресурсно-орієнтованого навчання / Кононец Н. В. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно орієнтовані системи навчання : : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. Вип. 14 (21). С. 171175.
 47. Кононец Н. В. Применение новейших средств обучения как дидактическая основа организации ресурсно-ориентированного обучения дисциплин компьютерного цикла в аграрном колледже / Н. В. Кононец // Вестник Академии знаний. – Краснодар, 2013. – № 1 (4). – С. 96–100.
 48. Кононец Н. В. Вимоги до структури та змісту електронних підручників для ресурсно-орієнтованого навчання інформатики / Кононец Наталія Василівна // Zbiór raportów naukowych „Science – od teorii do praktyki”. (29.03.2013 – 31.03.2013) – Sopot : Wydawca : Sp.z.o.o. „Diamond trading tour”, 2013. – p. 35–39.
 49. Кононец Н. В. Ресурсно-орієнтоване навчання інформатики в аграрному коледжі (цикл загальноосвітньої підготовки) / Кононец Н. В. // Вісник Черкаського ун-ту. Серія “Пед. науки”. – Вип. №3 (256). Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 48–52.
 50. Кононец Н. В. Проблемы освоения ресурсно-ориентированного обучения студентов в аграрных колледжах и пути их разрешения / Кононец Наталия Васильевна // Оралдын гылым жаршысы. – Уральск, 2013. – №7(55). – С. 5–15.
 51. Кононец Н. В. Засоби підготовки бібліотекарів коледжу до організації ресурсно-орієнтованого навчання інформатики в аграрному коледжі / Кононец Наталія Василівна // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieką - 2013» Volume 14.Pedagogiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia. – str. 39–43.
 52. Кононец Н. В. Підготовка викладачів аграрних коледжів до ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу / Н. В. Кононец // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі”. XХ Каришинські читання], (Полтава, 29–30 травня 2013 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2013. – С. 161–163.
 53. Kononets N. Method of preparation and conduct Webinar in informatics for students of Agrarian College / N. Kononets // Теоретичні та прикладні аспекти інноватизації вищої професійної освіти: [Міжнародна колективна монографія] / [Колектив авторів]; (за заг. ред. д.пед.н., проф. Секрет І.В.). – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2013. – С. 385–395.
 54. Кононец Н. В. Метод проектів при ресурсно-орієнтованому навчанні дисциплін комп’ютерного циклу студентів економічних спеціальностей аграрного коледжу / Н. В. Кононец // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». – Донецьк, 2013. – № 1 (13). – С. 113–117.
 55. Кононец Н. В. Совершенствование конструирования и создания электронных учебников для ресурсно-ориентированного обучения студентов / Кононец Н. В. // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4. (Электронный журнал). – URL: www.science-education.ru/110-9916
 56. Кононец Н. В. Дистанційне навчання як форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів заочного відділення / Кононец Н. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.29. Том II : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2013. – С. 365–372.
 57. Кононец Н. В. Ресурсно-ориентированное обучение студентов – шаг к непрерывному образованию / Кононец Н. В. // Материалы науч.-практ. конф. [“Возрасты образования: социальное и личностное измерения”], (Москва, 23 октября 2013 г.) / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 27–29.
 58. Кононец Н. В. Принципы планирования самостоятельной работы студентов при ресурсно-ориентированном обучении дисциплинам компьютерного цикла / Кононец Наталия Васильевна // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2013. – № 10(77). – С. 86–91.
 59. Кононец Н. В. Електронний навчальний ресурс “Інформатика+” як засіб ресурсно-орієнтованого навчання студентів [Електронний ресурс] / Кононец Наталія Василівна // Матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції [“Інформаційні технології в навчальному процесі 2013”] / Чернігівський обласний інститут післядипломної пед. освіти імені К. Д. Ушинського. – Чернігів, 2013. – Режим доступу: https://ikt-cn.org/images/kononets_13.pdf
 60. Кононец Н. В. Ресурсно-орієнтоване навчання – крок до якісної освіти в аграрному коледжі / Н. В. Кононец // Збірник матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [“Людина, природа, техніка у ХХІ столітті”], (Полтава, 21-22 листопада 2013 р.) / Полтавська державна аграрна академія. – Полтава, 2013. –С. 71–74.
 61. Кононец Н. В. Застосування хмарних обчислень для ресурсно-орієнтованого навчання інформатики / Кононец Наталія Василівна // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wykształcenie i nauka bez granic - 2013». Volume 24. Pedagogiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia. – str. 94–100.
 62. Кононец Н. В. Інформаційно-освітнє середовище як дидактична основа для ресурсно-орієнтованого навчання студентів в аграрному коледжі / Наталія Кононец // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 12. – Полтава, 2013. – С. 129–135.
 63. Кононец Н. В. Практическое занятие по информатике в контексте ресурсно-ориентированного обучения студентов / Кононец Н.В. // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11 (часть 3). – С. 540–545.
 64. Кононец Н. В. Технологія майндмеппінгу як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання інформатики в коледжі / Н. В. Кононец // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». – Донецьк, 2013. – № 2 (14). – С. 125–131.
 65. Кононец Н. В. Особливості проведення лекції при ресурсно-орієнтованому навчанні дисциплін комп’ютерного циклу / Кононец Н. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.31. Том IХ (51): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2013. – С. 294–305.
 66. Кононец Н. В. Аспекти ресурсно-орієнтованого навчання в аграрному коледжі / Кононец Наталія Василівна // Zbiór raportów naukowych „Wspólczesna nauka. Nowe perspektywy”. (30.01.2014 – 31.01.2014) – Warszawa : Wydawca : Sp.z.o.o. „Diamond trading tour”, 2014. – p. 69–74.
 67. Кононец Н. В. Как создать электронный учебник: пособие по созданию электронных учебников для ресурсно-ориентированного обучения / Наталия Кононец. – Saarbrücken, Deutschland : Palmarium Academic Publishing, 2014. – 128 с.
 68. Кононец Н. В. Разработка электронных образовательных ресурсов для ресурсно-ориентированного обучения студентов / Кононец Наталия Васильевна // Zbiór raportów naukowych „Wspólczesne tendencje w nauce i edukacje (Olsztyn, 27.02.2014 – 28.02.2014) – Warszawa : Wydawca : Sp.z.o.o. „Diamond trading tour”, 2014. – p. 84–94.
 69. Кононец Н. В. Відеолекція як ефективна форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів аграрних коледжів / Кононец Н. В. // Матеріали Х Всеукраїнської наук.-метод.конф. «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 407–411.
 70. Кононец Н. В. Викладач у контексті ресурсно-орієнтованого навчання студентів / Н. В. Кононец // Матеріали ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф. [“Теоретико-практична спадщина А. С. Макаренка в контексті євро інтеграційних тенденцій вітчизняної освіти”], (Полтава, 1–2 квітня 2014 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С. 45–46.
 71. Кононец Н. В. Место учебника при ресурсно-ориентированном обучении студентов в аграрном колледже / Н. В. Кононец // Категория «социального» в современной педагогике и психологии: материалы 2-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием: 2-3 апреля 2014 г. в 2 частях / отв. ред. А. Ю. Нагорнова. Часть 1. – Ульяновск: SIMJET, 2014. – С. 439-445.
 72. Кононец Н. В. Програма Exelearning як засіб для створення електронних навчальних ресурсів [Електронний ресурс] / Наталія Кононец // Матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції [«Інформаційне суспільство ХХІ століття: культура, освіта, цивілізація»], (Полтава, 22–25 квітня 2014 р.) / укл. Н. В. Кононец, Т. М. Кононенко. – Полтава : АКУП ПДАА, 2014. – С. 13–16. Режим доступу: http://www.acup.poltava.ua/downloads/konferenciya/12.pdf 
 73. Кононец Н. В. Діяльність лабораторії по створенню електронних засобів навчання в Аграрному коледжі управління і права Полтавської державної аграрної академії [Електронний ресурс] / Наталія Кононец, Олена Козаченко // Матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції [«Інформаційне суспільство ХХІ століття: культура, освіта, цивілізація»], (Полтава, 22–25 квітня 2014 р.) / укл. Н. В. Кононец, Т. М. Кононенко. – Полтава : АКУП ПДАА, 2014. – С. 29–33. Режим доступу: http://www.acup.poltava.ua/downloads/konferenciya/37.pdf
 74. Кононец Н. В. Диск GOOGLE як засіб ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних коледжах / Н.В.Кононец // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 194–202.
 75. Кононец Н. В. Особливості викладання інформатики та хімії при ресурсно-орієнтованому навчанні студентів в аграрному коледжі / Н. В. Кононец, С. В. Федченко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Методика викладання природничих дисциплін у середній та вищій школі”. XХІ Каришинські читання], (Полтава, 29–30 травня 2014 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С. 121–123.
 76. Кононец Н. В. Упровадження ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних коледжах / Наталія Кононец // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. – Вип. 16. – Хмельницький : ХГПА, 2014. – С. 81–86.
 77. Кононец Н. В. Ресурсно-орієнтоване навчання при підготовці студентів юридичних спеціальностей в аграрному коледжі / Наталія Кононец // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [“Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи”], (Умань, 22–23 травня 2014 р.). – Умань : ФОП Жовтий, 2014. – С. 51–55.
 78. Кононец Н. В. Бінарне заняття як форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів / Наталія Кононец // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць Уманського державного пед. ун-ту імені Павла Тичини. – Вип. 9. – Частина 1. – Умань, 2014. – С. 80–86.
 79. Кононец Н. В. Хмарні технології як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу / Кононец Н. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 4 до Вип.31. Том IV (12): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2014. – С. 99–105. 
 80. Кононец Н. В. Розробка електронного підручника з фізики як освітній проект при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу [Електронний ресурс] / Наталія Кононец // Матеріали наук.-метод. Інтернет-конференції [«Фізика та астрономія. Методика викладання у сучасних умовах»], (Полтава, 22–25 вересня 2014 р.) / укл. І. І. Худолій, О. В. Саєнко. – Полтава : АКУП ПДАА, 2014. – С. 21–26. – Режим доступу: https://acup.poltava.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=97
 81. Кононец Н. В. DR.EXPLAIN як ефективний засіб створення електронних навчальних ресурсів для ресурсно-орієнтованого навчання / Кононец Наталія Василівна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 6(118). – C. 35–40.
 82. Кононец Н. В. Метод case-study як метод ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу / Кононец Н. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 5 до Вип.31: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – К. : Гнозис, 2014. – С. 233–238.
 83. Кононец Н. В. Ресурси бібліотек при ресурсно-орієнтованому навчанні дисциплін комп’ютерного циклу в коледжі [Електронний ресурс] / Наталія Кононец // Матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції [«Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної освіти»], (Полтава, 24–27 листопада 2014 р.) / укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. – Полтава : АКУП ПДАА, 2014. – С. 93–99. – Режим доступу: http://www.acup.poltava.ua/downloads/nauka/2%20Kononets.pdf
 84. Кононец Н. В. Інтернет-методрада як інструмент відкритого ефективного співробітництва з проблем методики викладання у ВНЗ  [Електронний ресурс] / Наталія Кононец, Олена Козаченко // Матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції [«Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної освіти»], (Полтава, 24–27 листопада 2014 р.) / укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. – Полтава : АКУП ПДАА, 2014. – С. 11–15. – Режим доступу: http://www.acup.poltava.ua/downloads/nauka/3%20Kon_Kozachenko.pdf
 85. Кононец Н. В. Технологія освітнього проекту як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання / Наталія Кононец // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 14. – Полтава, 2014. – С. 136–144.
 86. Рогоза М. Є. Економічна ефективність розробки електронних засобів навчання в аграрних коледжах [Електронний ресурс] / Рогоза М. Є., Кононец Н. В. // Матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції [«Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління»], (Полтава, 15–17 грудня 2014 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Режим доступу: https://probl-model-ta-uprav.2x2forum.com/t12-topic
 87. Кононец Н. В. Соціальні мережі як засіб ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних коледжах / Наталія Кононец // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1-4. – C. 79–89.
 88. Кононец Н. В. Програмна реалізація розрахунку економічної ефективності розробки електронних засобів навчання / Кононец Н. В. // Матеріали ХІV міжнар. наук.-практ. конф. [“Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна”], (Полтава, 13 березня 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2015. – C. 65–66.
 89. Кононец Н. В. Кайдзен-технологія як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання / Кононец Н. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.35, Том ІХ(60): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 147–154.
 90. Kononets N. Experience in implementing resource-based learning in Agrarian College Of Management And Law Poltava State Agrarian Academy [Електронний ресурс] / Natalia Kononets // Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE April 2015. ISSN 1302-6488. Volume: 16. Number: 2 Article 12. – P.151–163. – Режим доступу: https://dergipark.ulakbim.gov.tr/tojde/article/view/5000109831 (Scopus)
 91. Кононец Н. В. Створення дистанційних курсів для ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в коледжі [Електронний ресурс] / Кононец Наталія // Матеріали Міжнар. Інтернет-конференції [«Неперервна освіта в педагогічних ВНЗ: стан, проблеми, перспективи»], (Умань, 24 квітня 2015 р.). – Умань, 2015. – Режим доступу: https://sno.udpu.org.ua/forum/viewthread.php?thread_id=216
 92. Кононец Н. В. Поняття ресурсно-орієнтованого навчання у зарубіжній педагогічній практиці / Наталія Кононец // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Випуск 140. – С. 68–73.
 93. Кононец Н. В. Дидактичні ігри у соціальних мережах: "Дикий захід" [Електронний ресурс] / Кононец Наталія Василівна // Матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції [«Інформаційне суспільство: глобальний та національний виміри змін»], (Полтава, 25 травня 2015 р.). – Полтава : АКУП ПДАА, 2015. –  Режим доступу:– https://acup.poltava.ua/files/inf_sysp2015/Kononets.pdf
 94. Кононец Н. В. Педагогічні технології ресурсно-орієнтованого навчання студентів: технологія Веб2.0 / Наталія Кононец // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 15. – Полтава, 2015. – С. 129–134.
 95. Кононец Н. В. Дослідницький освітній проект «Ресурсно-орієнтоване навчання дисциплін комп’ютерного циклу» / Н. В. Кононец // Організація навчально-виховного процесу. З досвіду роботи вищих навч. закладів І–ІІ рівнів акредитації. – Вип. № 19. – К., 2015. – С. 346–368.
 96. Кононец Н. В. Формування відкритого навчального середовища аграрних коледжів України для ресурсно-орієнтованого навчання студентів / Кононец Наталія // Матеріали ІІІ Міжнар. Інтернет-конференції [«Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення»], (Умань, 6 листопада 2015 р.). – FOLIA COMENIANA: вісник Польсько-української наук.-дослід.лабораторії дидактики Я.А. Коменського. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – С. 77–80.
 97. Кононец Н. В. Алгоритмічна підготовка фахівців з економічної кібернетики у вищій школі [Електронний ресурс] / Кононец Н. В. // Матеріали V Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції [«Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління»], (Полтава, 18–20 листопада 2015 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2015. – Режим доступу: https://economodypr.ukrainianforum.net/t25-topic
 98. Кононец Н. В. Інформаційна система "Електронні засоби навчання" як ефективний інструмент організації ресурсно-орієнтованого навчання студентів / Кононец Н. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.36, Том ІV(64): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 245251.
 99. Кононец Н. В. Підготовка викладача дисциплін комп’ютерного циклу до лекції: сучасний підхід / Кононец Наталія Василівна // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Conduct of modern science – 2015». – Volume 13. Pedagogical sciences. – Sheffield. Science and education LTD, 2015. – C. 87–90.
 100. Кононец Н. В. Семінар-аукціон педагогічних ідей як засіб упровадження ресурсно-орієнтованого навчання студентів в аграрних коледжах / Кононец Н. В. // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. [«Людина, природа, техніка у ХХІ столітті»], (Полтава, 19-20 листопада 2015 року). –Полтава : ФОП О. І. Кека, 2015. – С. 41–43.
 101. Кононец Н. В. Формування самостійності студентів аграрних коледжів у рамках дисциплін комп'ютерного циклу при ресурсно-орієнтованому навчанні / Н. В. Кононец // Педагогіка і психологія професійної освіти. – № 3. – 2015.– С. 67–74.
 102. Kononets N. E-LEARNING IN THE AGRARIAN COLLEGE OF MANAGEMENT AND LAW OF POLTAVA STATE AGRARIAN ACADEMY: Approaches to Global Integration [Електронний ресурс] / Natalia Kononets // GLOKALde January 2016, ISSN 2148-7278, Volume: 2 Number: 1, Article 4 GLOKALde is official e-journal of UDEEEWANA P.71–90. – Режим доступу: https://www.glokalde.com/pdf/issues/5/Article4.pdf
 103. Кононец Н. В. Концепція ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу [Електронний ресурс] / Н. В. Кононец // Матеріали Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції [«Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи»], (Полтава, 22–26 лютого 2016 р.) ; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. – Полтава : АКУП ПДАА, 2016. – С. 9–21. – Режим доступу: https://rblacup.ukrainianforum.net/f1p100-forum
 104. Кононец Н. В. Електронний посібник як сучасний дидактичний ресурс для вивчення дисципліни «Вища математика» [Електронний ресурс] / Н. В.Кононец, І. М. Горда // Матеріали Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції [«Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи»], (Полтава, 22–26 лютого 2016 р.) ; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. – Полтава : АКУП ПДАА, 2016. – С. 73–79. – Режим доступу: https://rblacup.ukrainianforum.net/t109-topic
 105. Кононец Н. В. Основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу (з досвіду аграрних коледжів) : монографія / Н. В. Кононец. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 506 с.
 106. Кононец Н. В. Веб-сайт як інформаційний ресурс навчального закладу – крок до якісної освіти / Кононец Наталія Василівна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – № 1(129). – C. 21–26.
 107. Кононец Н. В. Засоби розробки електронних освітніх ресурсів для ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу / Кононец Наталія Василівна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – № 2(130). – C. 15–20.
 108. Кононец Н. В. Мережеве співробітництво ВНЗ – шлях до якісної дистанційної освіти / Кононец Наталія, Гриньова Марина // Матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. [“Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи”], (Умань, 22 квітня 2016 р.). – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 53–57.
 109. Кононец Н. В. Декомпозиція інформаційних систем розробки електронних освітніх ресурсів / Н.В.Кононец // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [“Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: здобутки, проблеми, перспективи”], (Умань, 13-14 жовтня 2016 р.). – FOLIA COMENIANA: вісник Польсько-української наук.-дослід. лабораторії дидактики Я.А. Коменського. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 73–75.
 110. Кононец Н. В. Стратегічні завдання ресурсно-орієнтованого навчання студентів аграрних коледжів / Н. В. Кононец  // Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Людина, природа, техніка у ХХІ столітті»], (Полтава, 17-18 листопада 2016 року). – Полтава : ФОП О. І. Кека, 2016. – С. 2729.
 111. Кононец Н. В. Мобільне навчання як форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів: досвід упровадження на прикладі дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» / Н. В. Кононец // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2016. – № 1-3. – C. 57–69.
 112. Кононец Н. В. (2016). Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів: дис. ... доктора пед. наук. Полтава. 473 с.
 113. Кононец Н. В. (2017). Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів: автореф. дис. ... доктора пед. наук. Харків. 40 с.
 114. Кононец Н. В. (2017). Розвиток інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. Полтава : АКУП ПДАА. С. 240–243. URL: https://rbl3d.forumotion.me/t74-topic
 115. Кононец Н. В., Гриньова М.В. (2017). Ресурсно-орієнтоване навчання як освітня політика в контексті євроінтеграції. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. Полтава : АКУП ПДАА. С. 9–12. URL: https://rbl3d.forumotion.me/t85-topic
 116. Кононец Н. В. (2017). Формування медіаграмотності студентів: функціональне читання. Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості : матеріали ХVI міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. наук.-практ. семінарів “Управлінська майстерність керівника навчального закладу”, “Управління проектами у сфері науки освіти, інновацій та інформатизації”, “Управління інноваційною діяльністю в освіті та виробництві”. Полтава: Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. C. 31–32.
 117. Кононец Н. В. (2017). Тенденції розвитку інформаційно-освітнього середовища навчального закладу у контексті ресурсно-орієнтованого навчання. Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі” XХІV Каришинські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Полтава : Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. С. 163–165.
 118. Кононец Н. В. (2017). Візуальне читання як ефективний метод ресурсно-орієнтованого навчання студентів у вищій школі. Імідж сучасного педагога.  №1/1(172). С.23–26.
 119. Кононец Н. В. (2017). Технології побудови інформаційних систем у галузі туризму. Проблеми кроскультурної підготовки фахівців галузі туризму: матеріали Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції. URL: https://crossculture-tourism.forumotion.me/t20-topic
 120. Кононец Н.В. (2017). Ментальні карти або як зробити лекцію ефективною при ресурсно-орієнтованому навчанні дисциплін комп’ютерного циклу. Інновації в освіті: здобутки та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Умань. С. 72-75.
 121. Кононец Н.В. (2017). Методична підготовка викладача до впровадження ресурсно-орієнтованого навчання студентів у вищій школі. Людина, природа, техніка у ХХІ столітті: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава. С. 18-19.
 122. Кононец Н.В. (2017). Вебінар як форма ресурсно-орієнтованого навчання інформатики у вищій школі. Імідж сучасного педагога. № 6 (175), 10-13.
 123. Гриньова М.В., Кононец Н.В. (2018). Саморегуляція як основа ресурсно-орієнтованого навчання студентів у вищій школі. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали ІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. Полтава : КУЕП ПДАА. URL: https://rbl3d.forumotion.me/t194-topic
 124. Кононец Н.В. (2018). Дистанційний курс для вивчення дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» в сучасних коледжах. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали ІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. Полтава : КУЕП ПДАА. URL: https://rbl3d.forumotion.me/t139-topic
 125. Кононец Н.В. (2018). Кросдисциплінарний підхід при ресурсно-орієнтованому навчанні інформатики в закладах вищої освіти. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції. FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. Умань: ВПЦ «Візаві». С. 21–23.
 126. Кононец Н.В., Гриньова М.В. (2018). Засоби створення електронного посібника для ресурсно-орієнтованого навчання. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. / ред. кол.; голов. ред. О.М. Топузов. К.: Педагогічна думка. Вип. 20. С. 166-179. 
 127. Кононец Н.В. (2018). Функціональна дидактична модель ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу у вищій школі. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. Vol.2. Warsaw, Poland. С. 38–41.
 128. Кононец Н. В. (2018). Комп’ютерне моделювання у педагогічному експерименті: моделі BPWIN. Комп’ютер у школі та сім’ї. № 4(148). C. 3–12.
 129. Кононец Н. В. (2018). Метод сінквейну при ресурсно-орієнтованому навчанні інформатики: робота з підручником. Інновації в освіті: здобутки та перспективи: матеріали Всеукр.наук.-практ. інтернет-конф. Умань: ВПЦ "Візаві". С.46-48.
 130. Кононец Н.В. (2018). Використання Microsoft Project в управлінні проектами. Методика викладання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XХІ Каришинські читання): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 29–30 травня 2018 р.). Полтава: ПП Астрая. С. 160–162.
 131. Кононец Н.В. (2018). Концепція ресурсно-орієнтованого навчання у вищій школі. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. Вип. 22. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. С. 103-107.
 132. Кононец Н. В. (2018). Аспекти професійної підготовки вчителя: створення електронних освітніх ресурсів. Дидаскал : часопис. Педагогічна освіта в Україні: пошуки, стратегія, перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю.  (20-21 листопада 2018 року) / Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В.Г. Короленка. Полтава. № 19. С. 10–12.
 133. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н.В. (2018). Основи лідерства: електронний посібник для самостійної роботи студентів. Полтава : ПУЕТ. 241 с.
 134. Кононец Н. В. (2018). Роль інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти при ресурсно-орієнтованому навчанні студентів у вищій школі. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць / ред. кол.: акад. І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та інші; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Вип. 51. С. 31-45.
 135. Кононец Н.В. (2019). Ресурсно-орієнтоване навчання студентів у вищій школі як дієвий механізм неперервної освіти. Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця : матеріали XLІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 14–15 листопада 2018 року). Полтава : ПУЕТ. С.114-116.
 136. Кононец Н. В. (2019). Дидактична значущість ресурсно-орієнтованого навчання у вищій школі. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали ІІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. (м. Полтава, 18-22 лютого 2019 року). Полтава : КУЕП ПДАА. С. 25–30.
 137. Кононец Н. В., Кузуб С. В. (2019). Сервіс BUBLLE.US та його використання у процесі побудови знань. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали ІІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. (м. Полтава, 18-22 лютого 2019 року). Полтава : КУЕП ПДАА. С. 116–118.
 138. Кононец Н. В., Значенко Т. В., Найдьонова Я. В. (2019). Форми профорієнтаційної роботи в коледжі. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали ІІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. (м. Полтава, 18-22 лютого 2019 року). Полтава : КУЕП ПДАА. С. 155–159.
 139. Кононец Н. В., Хомутовська Т. С., Сотник В. В. (2019). Правовий портал України «ЛІГА:ЗАКОН» у підготовці майбутніх юристів. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали ІІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. (м. Полтава, 18-22 лютого 2019 року). Полтава : КУЕП ПДАА. С. 399–404.
 140. Кононец Н. В. (2019). Система управління навчанням Google Classroom у професійній підготовці фахівців. Методика викладання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XХVІ Каришинські читання): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 30–31 травня 2019 р.). Полтава : ТОВ «Сімон». С. 171–173.
 141. Кононец Н. В. (2019). Система науково-методичного забезпечення ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу. Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конф. (6-7 червня 2019 р.). Дніпро. C. 818–823.
 142. Кононец Н. В. (2019). Кроскультурний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців з економічної кібернетики. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (1-2 серпня 2019 р.). Дніпро. С. 292–297. 
 143. Гриньова М.В., Кононец Н.В., Дяченко-Богун М.М., Рибалко Л.М. (2019). Ресурсно-орієнтоване навчання студентів в умовах здоров’язбережувального освітнього середовища. Інформаційні технології і засоби навчання, Том 72, №4. С.182–193. (Web of Science (ESCI))
 144. Кононец Н. В. (2019). Система ресурсно-орієнтованого навчання у процесі фахової підготовки майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи. Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конф. (3-4 жовтня 2019 р.). Дніпро. Т.2. С.198–202.
 145. Нестуля С. І., Кононец Н. В. (2019). Упровадження системи кайдзен в освітньому середовищі університету як необхідна умова формування лідерської компетентності студентів. Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2019 р.) / За заг. ред. Романовського О.Г. Х.: НТУ «ХПІ». С.194–198.
 146. Кононец Н. В., Балюк В. О. (2019). Методи проектування імітаційних моделей у процесі професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики. Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конф. (2-3 грудня 2019 р.). Т2. Дніпро. С. 87–91.
 147. Nestulya S., Kononets N. Implementation of the course «Fundamentals of leadership» as a didactic project in the educational environment of the university. The results of scientific mind's development: 2019: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (2권), 12 월22 일, 2019. 서울, 대한민국: 유럽과학플랫폼. Рр.33–39. DOI: 10.36074/22.12.2019.v2.09
 148. Кропивка О. Г., Кононец Н. В. (2019). Середовище дистанційної підтримки у процесі підготовки майбутніх учителів природничих наук до організації безпечної життєдіяльності учнів. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Вип. 4(129). Одеса. С. 77–83. DOI: https://doi.org/10.24195/2617-6688-2019-4-10
 149. Ільченко О. Ю., Кононец Н. В. (2019). Персоналії в історико-педагогічному дискурсі: електронний посібник для самостійної роботи здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» (галузь знань 01 Освіта, спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки). Полтава. 64 с.
 150. Ільченко О. Ю., Кононец Н. В. (2019). Компаративна педагогіка вищої школи: електронний посіб. для самостійної роботи здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 Освіта/педагогіка. Полтава. 53 с.
 151. Нестуля О.О., Нестуля С.І., Кононец Н.В. (2019). Особистісний підхід до формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів. Perspectives of world science and education. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. (December 25-27, 2019). CPN Publishing Group. Osaka, Japan. С. 615–619.
 152. Гафіяк А. М., Кононец Н. В. (2019). Авторський сайт викладача як основа системи формування компетентності фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій. Комп’ютер у школі та сім’ї. № 3(155). C. 3–8.
 153. Kanivets O.V., Kanivets I.M, Kononets N.V., Gorda T. М. & Shmeltser E. O. (2019). Development of mobile applications of augmented reality for projects with projection drawingsProceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, March 22, 2019, CEUR-WS.org, online. P.262273. URL: https://ceur-ws.org/Vol-2547/ (Scopus)
 154. Кононец Н. В., Литвинова О.В., Марюхніч Т.В. (2019). Реалізація ресурсно-орієнтованого навчання при вивченні української мови та літератури. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. Вип. 24. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. С. 109–113. DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.24.194847
 155. Гриньова М.В., Кононец Н.В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці: електронний посібник для самостійної роботи здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Полтава, 2019. 25 с.
 156. Кононец Н. (2019). Реалізація концепції ресурсно-орієнтованого навчання у вищій школі: створення та використання електронних ресурсів. Дидаскал : часопис : матеріали Міжнародної науково – практичної конференції «Забезпечення якості вищої освіти в Україні: сучасний стан і перспективи», 12-13 листопада 2019 р. / Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В.Г. Короленка. Полтава, 2020. № 20. С. 22–24.
 157. Кононец Н. В., Балюк В.О. (2019). Сучасні підходи до розроблення електронних освітніх ресурсів для формування цифрової компетентності майбутніх економістів. Комп’ютер у школі та сім’ї. № 4(156). C. 15–21.
 158. Бородай Е.М., Кононец Н. В. Класифікація дидактичних військово-професійних ігор для формування військово-прикладних умінь і навичок учнів старшої школи. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали ІІІ Всеукр.наук.-практ. інтернет-конф., Полтава, 18-22 лютого 2019 р. Полтава : КУЕП ПДАА, 2019. С. 448–449.
 159. Кононец Н. В. (2020). Принцип культуровідповідності у процесі кроскультурної підготовки майбутніх освітніх менеджерів. Eurasian scientific congress. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. (January 27-28, 2020). Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. Pp. 395–399.
 160. Микуця К. В., Кононец Н. В. (2020). Електронні бібліотеки правової літератури у процесі підготовки майбутніх юристів. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (17-21 лютого 2020 р.). Полтава.  С.51–54.
 161. Троцька Ю. О., Кононец Н. В. (2020). Система «Законодавство України» в роботі юристів. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (17-21 лютого 2020 р.). Полтава. С.230–231.
 162. Прокопенко О., Кононец Н. В. (2020). Використання юридичних сайтів у підготовці студентів-юристів. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (17-21 лютого 2020 р.). Полтава. С.232–233.
 163. Кононец Н. В. (2020). Віртуальна дошка Padlet як елемент та засіб розвитку віртуального навчального середовища. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (17-21 лютого 2020 р.). Полтава. С. 44–50.
 164. Кононец Н. В. (2020). Активізація самостійної пізнавальної діяльності студентів у контексті ресурсно-орієнтованого навчання. Технології професійної підготовки майбутнього вчителя: сучасні моделі і компетентнісний дискурс педагогіки А. С. Макаренка: матеріали ХІХ Міжнар.наук.-практ. конф. (12-13 березня 2020 р.), Управлінська майстерність керівника навчального закладу”, “Управління проєктами у сфері науки освіти, інновацій та інформатизації”, “Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві”: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінарів (12–13 березня 2020 р.) / за ред. М. В. Гриньової. Полтава: ФОП Гаража М.Ф. С. 20–22.
 165. Кононец Н. В. (2020). Методика організації дистанційного навчання під час викладання дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі». Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (24 квіт. 2020 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. Умань : Візаві. С. 81–85.
 166. Кононец Н. В. (2020). Управління навчально-виховним процесом в умовах дистанційного навчання: Zoom Cloud Meetings. Управління навчально-виховним процесом нової української школи в контексті реформи впровадження інклюзивної освіти в Україні : матер. Всеукр. форуму молодих науковців (учнів, студентів, магістрантів, аспірантів) (м. Полтава, 16-17 квітня 2020 р.) / за ред. М. В. Гриньової. Полтава : Астрая, 2020. С. 20–23.
 167. Кононец Н. В. (2020). Принципи ресурсно-орієнтованого навчання студентів у сучасних закладах вищої освіти. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXVІІ Каришинські читання): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 28-29 травня 2020 р.) / за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. Полтава: Астрая. С.60–62.
 168. Kononets N., Baliuk V., Novopysmennyi S. (2020). Computer modeling in the evaluation of the efficiency of the functional didactic model of formation of digital competence of students. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics (May 29, 2020) / [organizer] Ljubljana School of Business, coorganizers of the Conference Odesa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics (Odesa, Ukraine) and College of Computer Science and Business Communications EMPIRICA (Bosnia and Herzegovina); editors Lidija Weis, Viktor Koval, Katarina Aškerc. Ljubljana: Ljubljana School of Business. P. 345–354.
 169. Кононец Н. В. (2020). Дидактичний потенціал хмарної платформи Zoom Cloud Meetings для проведення вебінарів та відеолекцій. Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. Вип. 2(21): Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: матеріали 4 Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 21–22 трав. 2020 р.) / МОН України, НАПН України, Ін-т педагогіки [та ін.]; [редкол.: Осадченко І. (голов. ред. та відп. за вип.), Васьківська Г., Велскоп В. [та ін.]. Умань : Візаві. С. 60–63.
 170. Кононец Н. В. (2020). Організація тестового контролю знань у середовищі дистанційних курсів на платформі Moodle. Сучасний вимір психології та педагогіки : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22–23 травня 2020 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота». С. 144–147.
 171. Кононец Н. В. (2020). Організаційні форми навчання в умовах дистанційного освітнього процесу. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, 28-29 травня 2020 р.). Дніпро, 2020. Т.1.С. 490–492.
 172. Гафіяк А. М., Кононец Н. В. (2020). CRM-системи як засіб оцінювання рівня підготовки фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій. Комп’ютер у школі та сім’ї. № 1(157). C. 10–18.
 173. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н. В. (2020). Моделювання дидактичної системи формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів у сучасному університеті. Вища школа: науково-практичне видання. №1(186). С. 55–72.
 174. Кононец Н. В. (2020). Вебтехнології при ресурсно-орієнтованому навчанні дисципліни «Управління навчально-виховним процесом». Вища школа: науково-практичне видання. №2(187). С.15–26.
 175. Кононец Н. В., Балюк В.О. (2020). Інформаційні системи створення електронних освітніх ресурсів для реалізації ресурсно-зорієнтованого навчання студентів економічних спеціальностей. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Вип. 2 (131). Одеса. C. 52–59. (Web of Science)
 176. Kononets N., Ilchenko O., Mokliak V. (2020). Future teachers resource-based learning system: experience of higher education institutions in Poltava city, Ukraine. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE. July 2020. ISSN 1302-6488 Volume: 21 Number: 3 Article 14. Р. 199–220. (Scopus)
 177. Булага К., Кононец Н., Гриньова М. (2020). Технологія кайдзен у процесі формування лідерських якостей вихованців дитячого хореографічного колективу. Теорія і практика управління соціальними системами. №2. С. 80–93. 
 178. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н. В. (2020). Реалізація моделі обслуговуючого лідерства Рассела-Стоуна при підготовці магістрів освітньої програми «Педагогіка вищої школи». Scientific Collection «InterConf», (30): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (September 26- 28, 2020). Hamburg, German: Busse Verlag GmbH, 2020. С. 66-72. https://www.interconf.top/documents/2020.09.26-28.pdf
 179. Kononets N., Nestulya S. (2020). The implementation experience of students mobile training in the fundamentals of leadership as a resource-oriented form. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 78, №4. С. 116-131. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v78i4.3097 (Web of Science)
 180. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н. В. (2020). Проєктний підхід (project-based learning) до викладання дисципліни «Основи лідерства» для магістрантів спеціальності 011 освітні, педагогічні науки в умовах дистанційного навчання. Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: збірник наукових робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 вересня 2020 р., м. Одеса). Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки». С. 60-63.
 181. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н.В. (2020). Основи лідерства: електронний посібник для самостійної роботи магістрів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» галузі знань 01 освіта/педагогіка спеціальності 011 освітні, педагогічні науки. Полтава : ПУЕТ. 232 с.
 182. Кононец Н.В. (2020). Концепція гіпермедіа як основа створення дистанційного курсу «педагогіка вищої школи». Сучасний рух науки: тези доп. XI міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (8-9 жовтня 2020 р., м. Дніпро). Дніпро. Т.1. С. 325-327.
 183. Канівець О. В., Канівець І. М., Кононец Н. В., Горда Т. М. (2020). Розроблення мобільних додатків доповненої реальності для вивчення тривимірних моделей із інженерної графіки. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 79, №5. С. 213-228. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3217 (Web of Science)
 184. Кононец Н.В. (2020). Сценарії мультимедійної взаємодії при розробці сучасного дидактичного забезпечення дистанційного освітнього процесу. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф. (08-09 жовтня 2020 р., м. Умань). Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. Умань : ВПЦ «Візаві». С. 74–78.
 185. Shvedchykova I., Soloshych I., KononetsN., Grynova M. (2020). Creation of Electronic Educational Resources for Resource-Oriented Training of Electrical Engineering Students. IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP). (21-25 Sept. 2020, Kremenchuk, Ukraine). DOI: 10.1109/PAEP49887.2020.9240892 (Scopus)
 186. Нестуля С. І., Кононец Н. В. (2020). Теорія емоційного лідерства у викладанні дисципліни «Педагогіка вищої школи». International scientific and practical conference «Current trends and factors of the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries» : conference proceedings (25–26 September, 2020). Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing». С. 225-229. https://doi.org/10.30525/978-9934-588-80-8-1.59
 187. Кононец Н. В., Мирна Н. М. (2020). Дидактичні умови формування цифрової компетентності майбутніх екологів у процесі фахової підготовки. Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (3-4 грудня 2020 р., Дніпро, Україна). Т.1. С.520-522.
 188. Kononets N., Grynova M., Zhamardiy V., Mamon O., Liulka H. (2020). Problems of Implementation of The System of Resource-Based Learning of Future Teachers of Physical Culture. International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). Vol. 9 (12). Рр.50–60.  https://ijaep.com/Journal/vol.9.12.pdf  (Web of Science)
 189. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н.В. (2020). Цільовий компонент навчальної бізнес-студії «Американське й українське підприємництво: уроки видатних лідерів-підприємців». Моделі міждисциплінарний та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження : зб. матер. міжнар. конф. (25-26 червня 2020 р., Одеса). С.76–79.
 190. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н.В. (2020). Проект «Полтавська обласна школа лідерів учнівського самоврядування». Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти – IV. С.208–218.
 191. Ільченко О.Ю., Кононец Н.В. (2020). Гендерний підхід у педагогіці : електронний посіб. для самостійної роботи та дистанційного навчання здобувачів освітнього ступеня «магістр» (денна форма навчання) спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Полтава. 58 с.
 192. Бабенко К. О., Кононец Н. В. (2020). Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки фахівців економічної галузі з використанням дистанційних технологій. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Полтава : ПУЕТ. С. 141-146.
 193. Браун В. В., Кононец Н. В. (2020). Розвиток аналітичної компетентності майбутніх фахівців. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. С. 151-155.
 194. Гордєєва К. С., Кононец Н. В. (2020). Формування готовності до професійної діяльності майбутніх бухгалтерів в освітньому середовищі університету. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. С. 164-172.
 195. Данилевський Я. С., Кононец Н. В. (2020). Організація дозвілля студентської молоді. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. С. 176-179.
 196. Задьор А. Е., Кононец Н. В. (2020). Інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. С. 193-200.
 197. Лучко А. П., Кононец Н. В. (2020). Особливості культурно-освітньої роботи викладачів закладів вищої освіти. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. С. 209-213.
 198. Нагайченко І. І., Кононец Н. В. (2020). Методологічні підходи до професійного зростання майбутніх викладачів ЗВО у процесі фахової підготовки. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. С. 227-233.
 199. Негода М. О., Кононец Н. В. (2020). Тренінг як одна з ефективних форм проведення навчальних занять у вищий школі. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. С. 237-241.
 200. Смаглій Я. О., Кононец Н. В. (2020). Теоретичні аспекти формування професіоналізму майбутнього викладача на засадах акмеології. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. С. 285-290.
 201. Сорокіна А. А., Кононец Н. В. (2020). Теоретичні засади формування цифрової компетентності майбутніх фахівців обліку та аудиту. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. С. 290-295.
 202. Стародуб Ю., Кононец Н. В. (2020). Сучасні реалії освітньої діяльності педагога вищої школи. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. С. 299-308.
 203. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н. В. (2020). Підготовка лідерів-управлінців в умовах дистанційного навчання. Соціально-трудові відносини: проблеми науки і практики: монографія / кол. авторів; за ред. Т. А. Костишиної.С. 501-517.
 204. Нестуля С. І., Кононец Н. В. (2020). Сучасні методологічні підходи до розробки освітньої програми підготовки магістрів "Педагогіка вищої школи". Вища школа : науково-практичне видання. № 9. С. 25–38. 
 205. Кононец Н. В., Новописьменний С. А. (2020). Ресурсно-орієнтоване навчання дисципліни «Педагогіка вищої школи» в умовах дистанційної освіти. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. Вип. 26. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. С. 106–113. DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.26.227556    
 206. Кононец Н.В., Гриньова М.В. (2021). Компетентнісний підхід у професійній діяльності: електронний посібник для самостійної роботи та дистанційного навчання студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми Менеджмент (Управління навчальним закладом). Полтава. 26 с.
 207. Гуз К. Ж., Кононец Н. В. (2021). Військово-патріотична підготовка старшокласників у сучасному освітньому просторі. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2021. №1 (196). С. 77–81. URL: https://isp.poippo.pl.ua/issue/view/13687/7312
 208. Кононец Н. В. (2021). Професійний аспект вивчення магістрантами освітньої програми «Педагогіка вищої школи» пакету презентаційної графіки. Scientific Collection «InterConf», (43): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Global and Regional Aspects of Sustainable Development» (February 26-28, 2021). Copenhagen, Denmark: Berlitz Forlag, 2021. С. 149–154. https://www.interconf.top/documents/2021.02.16-28.pdf
 209. Кононец Н. В. (2021). Дидактико-методичний супровід формування самоосвітньої компетентності магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи». Scientific Collection «InterConf», (44): with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (March 6-8, 2021). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House. С. 190–195. https://www.interconf.top/documents/2021.03.6-8.pdf
 210. Кононец Н. В. (2021). Етапи науково-педагогічної навчальної практики магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи». Гуманістичні орієнтири професійного становлення вчителя: макаренківська традиція і місія Нової української школи : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 11-12 березня 2021 р.). «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проєктами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінарів (м. Полтава, 11-12 березня 2021 р.) / за ред. М. В. Гриньової. Полтава : ПП «Астрая». С. 57–61.
 211. Кононец Н.В. (2021). Цифровізація освітнього процесу у вищій школі: електронний посібник для самостійної роботи магістрів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» галузі знань 01 освіта/педагогіка спеціальності 011 освітні, педагогічні науки. Полтава : ПУЕТ. 77 с.
 212. Кононец Н. В. (2021). Ресурсно-орієнтована зона комфорту для викладача закладу вищої освіти. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22-23 лютого 2021 року, м. Полтава). Полтава : ПУЕТ. С. 13-17.
 213. Миколаєнко В. І., Кононец Н. В. (2021). Система вищої освіти в Словаччині. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22-23 лютого 2021 року, м. Полтава). Полтава : ПУЕТ. С. 25-29.
 214. Олєйнікова Н. М., Кононец Н. В. (2021). Поняття професійної комунікації викладача вищої школи. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22-23 лютого 2021 року, м. Полтава). Полтава : ПУЕТ. С. 36-38.
 215. Мороз О. І., Кононец Н. В. (2021). Використання інформаційних технологій для побудови функціональної залежності в математиці. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22-23 лютого 2021 року, м. Полтава). Полтава : ПУЕТ. С. 80-84.
 216. Бурба Д. І., Кононец Н. В. (2021). Аналіз судової практики щодо притягнення до відповідальності за вчинення булінгу (на прикладі Полтавської області). Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22-23 лютого 2021 року, м. Полтава). Полтава : ПУЕТ. С. 124-126.
 217. Варі Н. П., Кононец Н. В. (2021). Сайт навчального закладу – інструмент інноваційної діяльності під час дистанційного навчання. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22-23 лютого 2021 року, м. Полтава). Полтава : ПУЕТ. С. 161-165.
 218. Шевцов І. М., Кононец Н. В. (2021). Використання LMS Moodle при підготовці кваліфікованих робітників. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22-23 лютого 2021 року, м. Полтава). Полтава : ПУЕТ. С. 189-195.
 219. Кононец Н. В. (2021). Специфіка укладання змісту електронних навчальних посібників для самоосвіти студентів в умовах цифровізації навчання. Scientific Collection «InterConf», (48): with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (April 4-5, 2021). Washington, USA: EnDeavours Publisher. С. 296-299.
 220. Кононец Н. В. (2021). Концептуально-цільовий компонент дидактичної системи формування лідерської компетентності майбутніх викладачів вищої школи. Scientific Collection «InterConf», (50): with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises» (April 11-12, 2021). Tokyo, Japan: Otsuki Press. С. 166-172.
 221. Кононец Н. В. (2021). Стан упровадження концепції ресурсно-орієнтованого навчання магістрів освітньої програми «Педагогіка вищої школи». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІІ Каришинські читання) (м. Полтава, 27-28 травня 2021 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. Полтава : Астрая. С. 170-172.
 222. Олєйнікова Н., Кононец Н. (2021). Мобільне навчання студентів як креативна стратегія організації сучасного освітнього процесу. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLІV Міжнародної науко-вої студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік (м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.) : у 2 ч. Полтава : ПУЕТ, 2021. Ч. 2.С. 338-341. 
 223. Leshchenko M., Lavrysh Yu., Kononets N. (2021). Framework for Assessment the Quality of Digital Learning Resources for Personalized Learning Intensification. The New Educational Review. Vol. 64, No. 2. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2021. Рр.148-160. https://tner.polsl.pl/e64/a12.pdf (Scopus)
 224. Дудко С. Г., Гуз К. Ж., Кононец Н. В. (2021). Актуальні проблеми визначення рівня розвитку особистості. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2021. №3 (198). С. 101–105. https://isp.poippo.pl.ua/article/view/232427
 225. Кононец Н.В. (2021). Етапи створення цифрових наративів для дистанційного навчання. Дидаскал : часопис : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Університетська освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 17–18 листопада 2020 р. / Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка. Полтава, 2021. № 21. С. 280–281.
 226. Кононец Н. В. (2021). Активізація навчальної діяльності магістрантів шляхом поєднання формальної та інформальної освіти як дидактична умова їхнього професійного зростання. Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. Вип. 2 (25): Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 21–22 трав. 2021 р.) / МОН України, НАПН України, Ін-т педагогіки [та ін.]; [редкол.: Осадченко І. (голов. ред. та відп. за вип.), Демченко І., Івлєва Н. [та ін.]. Умань: Візаві, 2021. С. 96–100.
 227. Nestulya S. I, Kononets N. V. Cross-cultural approach to professional training for future managers in higher educational institution. Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 28-29 травня, 2021 р.). Запоріжжя : Класичний приватний університет. С. 48-51.
 228. Zhamardiy V., Shkola O., Denysovets I., Broslavska H., Kononets N. Translation Analysis of Ways of Financial and Economic Discourse English Terms Reproduction in Ukrainian. ALRJournal. 2021; 5(8): 80-86. https://jag.journalagent.com/alrj/pdfs/ALRJ-27870-REVIEW_ARTICLE-ZHAMARDIY.pdf DOI: 10.14744/alrj.2021.27870 (Web of Science)
 229. Kononets N., Zhamardiy V., Nestulya О., Nestulya S., Tsina V., Petrenko L., Nikolashyna T., Ilchenko O., Polyakova-Lahoda M., Borodai E. Examining the Fundamental Elements of Physical and Health-Enhancing Educational Activity of Student in Distance Learning. Journal of Research in Medical and Dental Science, 2021, Volume 9, Issue 7, Page No: 419-424. https://www.jrmds.in/articles/examining-the-fundamental-elements-of-physical-and-healthenhancing-educational-activity-of-student-in-distance-learning.pdf (Web of Science)
 230. Kononets N., Nestulya S., Soloshych I., Zhamardiy V., Odokienko V. Investigating the Didactic System of Research Competence Formation for Prospective PE Instructors. Journal of Research in Medical and Dental Science, 2021, Volume 9, Issue 7, Page No: 414-418. https://www.jrmds.in/articles/investigating-the-didactic-system-of-research-competence-formation-for-prospective-pe-instructors.pdf   (Web of Science)
 231. Kononets N., Ilchenko O., Zhamardiy V., Shkola O., Broslavska H., Kolhan O., Padalka R., Kolgan T. (2021). Software tools for creating electronic educational resources in the resource-based learning process. Journal for Educators, Teachers and Trainers JETT, Vol. 12(3). Р. 165–175. ISSN 1989 –9572 DOI: 10.47750/jett.2021.12.03.016  https://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/view/567/459 (Web of Science)
 232. Нестуля О.О., Нестуля С.І., Кононец Н.В. Дидактика лідерства: сучасні погляди на формування лідерської компетентності здобувачів вищої освіти: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2021. 591 с.
 233. Кононец Н.В. (2021). Модель змішаного навчання (Flex Model Blended Learning) у підготовці магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи». Світові виклики сучасній освіті: матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. (20–22 жовтня 2021 року). / гол. ред.: Осадченко І. І. Вип. 1 (Ч. 1). Умань: Громадська організація «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури», 2021. С. 18–22. 
 234. Topuzov, O. M., Grynova, M. V., Barbinova, A. V., Kharchenko, O. V., & Kononets, N. V. (2021). The model of professional development of natural science teachers of rural schools in the conditions of distance educational process. Information Technologies and Learning Tools, 85(5), 344–359. https://doi.org/10.33407/itlt.v85i5.4601 (Web of Science)
 235. Кононец Н.В. (2021). Сценарна реалізація принципу мультимедійності при створенні цифрового навчального контенту. Scientific Collection «InterConf», (85): with the Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (November 11-12, 2021). Ottawa, Canada; С. 144–147. Available at: https://interconf.top/documents/2021.11.11-12.pdf
 236. Soloshych I., Shvedchykova I., Grynyov R., Kononets N. and Bunetska I. Model of Formation of Ecological Competence of Future Engineers-Electromechanics, 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598792 https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9598792  (Scopus)
 237. Soloshych I., Grynova M., Kononets N., Shvedchykova I. and Bunetska I. Competence and Resource-Oriented Approaches to the Development of Digital Educational Resources, 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598603 https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9598603  (Scopus)
 238. Nataliia Kononets, Valeriy Zhamardiy, Olena Shkola, Yuliia Sribna, Serhii Novopismennyi, Ljubov Khomenko. (2021). Cross-cultural linguistic workshop  on the Ukrainian language with resource-based learning of foreign students. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 12(4). 38–46. DOI: 10.47750/jett.2021.12.04.006 https://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/view/618/480 (Web of Science)
 239. Nataliia Kononets, Valeriy Zhamardiy, Olena Shkola, Svitlana Vdovych, Petro Kyzim, Nataliya Batieieva, Olena Vasylenko (2021). Formation of health saving competence of future fitness trainers through the intensification of their research work. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 12(4). 80–89. DOI: 10.47750/jett.2021.12.04.011 https://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/view/591/485 (Web of Science)
 240. Nataliia Kononets,Victoria Baliuk, Valeriy Zhamardiy, Lesya Petrenko, Yuliia Pomaz, Nadiya Kravtsova, Olena Shkola(2021). Didactic model of information and communication competence formation of future specialists of economic. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 12(4). 170–181. DOI: 10.47750/jett.2021.12.04.023 https://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/view/646/499 (Web of Science)
 241. Kononets N. (2021). Resource-based learning in higher school within the continuous education. Scientific Collection «InterConf», (91): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (December 11-12, 2021). Oslo, Norway: Dagens næringsliv forlag, 2021. Р. 110–113.
 242. Кононец Н. В., Нестуля С. І. (2021). Інноваційні форми семінарських занять у процесі професійного зростання магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи». Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. Вип. 27. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. С. 135139
 243. Балковий В. Г., Кононец Н. В. Особливості сучасного покоління учнів і студентів в умовах розвитку цифрового суспільства. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут денної освіти : у 2 ч. Полтава : ПУЕТ, 2021. Ч. 1. С. 109-119.
 244. Богдан Я. С., Кононец Н. В. Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи як педагогічна проблема. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут денної освіти : у 2 ч. Полтава : ПУЕТ, 2021. Ч. 1. С. 119-124.
 245. Воскобойник А. В., Кононец Н. В. Організаційно-методичні умови управління діловими комунікаціями в колективі в межах інноваційної діяльності закладу вищої освіти. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут денної освіти : у 2 ч. Полтава : ПУЕТ, 2021. Ч. 1. С. 157-163.
 246. Гриценко В. С., Кононец Н. В. Аналіз досвіду формування комунікативної компетентності у майбутніх фахівців готельного бізнесу. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут денної освіти : у 2 ч. Полтава : ПУЕТ, 2021. Ч. 1. С. 163-167.
 247. Куроп’ятник К. О., Кононец Н. В. Модель методичної системи формування цифрової компетентності майбутніх викладачів дисциплін комп’ютерного циклу в процесі вивчення основ програмування. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут денної освіти : у 2 ч. Полтава : ПУЕТ, 2021. Ч. 1. С. 206-211.
 248. Маньковська Д. А., Кононец Н. В. Емоції та почуття в освітній теорії та практиці. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут денної освіти : у 2 ч. Полтава : ПУЕТ, 2021. Ч. 1. С. 228-235.
 249. Ропавка А. В., Кононец Н. В. Поняття педагогічної культури магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи». Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут денної освіти : у 2 ч. Полтава : ПУЕТ, 2021. Ч. 1. С. 291-296.
 250. Рудаков С. С., Кононец Н. В. Удосконалення професійної підготовки фахівців готельно-ресторанного господарства в закладах вищої освіти. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут денної освіти : у 2 ч. Полтава : ПУЕТ, 2021. Ч. 1. С. 296-301.
 251. Тоноян Д. Г., Кононец Н. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки фахівців економічного профілю. Збірник наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут денної освіти : у 2 ч. Полтава : ПУЕТ, 2021. Ч. 1. С. 312-317.
 252. Кононец Н. В. (2021). Принцип автономного навчання як ключовий принцип реалізації ресурсно-орієнтованого навчання дисципліни «Тайм-менеджмент у професійній діяльності викладача вищої школи». Дидаскал : часопис : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український контекст», 16–17 лист. 2021 р. / Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка. Полтава. № 22. С. 21-24.
 253. Кононец Н. В. (2021). Педагогіка добра І. А. Зязюна у процесі формування нового педагогічного мислення викладача вищої школи. Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 травня 2021 року, м. Харків) / за заг.ред. Романовського О.Г. Харків : ФОП Бровін О.В. С. 110-112.
 254. Кононец Н. В. (2021). Детермінанти особистості харизматичного викладача-лідера у вищій школі. Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для управління соціальними системами: матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 жовтня 2021 року, м. Харків) / за заг.ред. Романовського О.Г. Харків : ФОП Бровін О.В. С. 72-74.
 255. Кононец Н. В. (2021). Модель ресурсно-орієнтованого навчання майбутніх освітніх менеджерів для Нової української школи. Моделі підготовки майбутнього вчителя до Нової української школи: колективна монографія / І. В. Бабенко, В. В. Барбінов, А. В. Барбінова та ін.; за ред. проф. М. В. Гриньової. Полтава: Астрая, 2021. С. 251-279. (1,2 друк.арк.)
 256. Кононец Н. В., Бут Я. Ю. (2021). Методика підготовки студентів до створення цифрових наративів в умовах дистанційного навчання. Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. (December 26-28, 2021). SPC ―Sci-conf.com.ua. Kharkiv, Ukraine. 2021. С. 679-683. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/TOPICAL-ISSUES-OF-MODERN-SCIENCE-SOCIETY-AND-EDUCATION-26-28.12.21.pdf
 257. Кононец Н.В. (2021). Специфіка проведення онлайнових бінарних занять в умовах цифровізованого освітнього процесу при підготовці фахівців-економістів. Витоки педагогічної майстерності: журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2021. Вип. 28. C. 92-97.
 258. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н. В. (2021). Варіативні моделі змішаного навчання (blended learning) у вищій школі: досвід ПУЕТ. Вища школа : науково-практичне видання. № 11. С. 7–20.
 259. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н. В. (2021). Методологія розробки освітньої програми підготовки магістрів «Педагогіка вищої школи» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки, 2021. № 2(22). С. 249–263.
 260. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н. В. (2021). Модель освітньо-соціального проєкту «Університет третього віку» як ефективний інструмент реалізації концепції lifelong learning. Психологічна підтримка літніх осіб в період карантину: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (29 листопада 2021 року) / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. – Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. С. 174-187. 
 261. Nataliia Kononets, Iryna Denysovets, Liudmyla Derevianko, Tetiana Blahova, Oleksandr Zhyrov, Olena Shkola, Valeriy Zhamardiy. (2022). Resource-Based Learning Of Students In The System Of Cross-Cultural Training Of Future Specialists In Fitness And Recreation. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 13(1). 41–50. DOI: 10.47750/jett.2022.13.01.005 https://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/view/673/510 (Web of Science)
 262. Кононец Н.В. (2022). Технологія коворкінгу під час організації освітнього процесу в умовах пандемії. Світові виклики сучасній освіті: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / гол. ред.: Осадченко І. І. Умань: Громадська організація «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури», 2022. С. 47-51.
 263. Бут Я.Ю., Кононец Н. В., Фуцур А.В., Солошич І.О. (2022). Організація процесу створення цифрових наративів для системи екологічної підготовки студентів. ХХІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» : матеріали конференції. Кременчук: КрНУ. С. 246-248.
 264. Кодак Н. І., Кононец Н. В. (2022). Роль медіаосвіти та медіанавчання у професійній діяльності сучасного вчителя. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» : збірник тез доповідей (електронне видання) (м. Полтава, 22–23 лютого 2022 року). – Полтава : ПУЕТ. С. 34-38.
 265. Кононец Н. В. (2022). Цифрові освітні ресурси у системі кроскультурної підготовки студентів-іноземців. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» : збірник тез доповідей (електронне видання) (м. Полтава, 22–23 лютого 2022 року). – Полтава : ПУЕТ. С. 96-100.
 266. Королюк С.Р., Кононец Н. В. (2022). Застосування симуляції як інтерактивного методу навчання. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» : збірник тез доповідей (електронне видання) (м. Полтава, 22–23 лютого 2022 року). – Полтава : ПУЕТ. С. 165-169.
 267. Остапенко Т.В., Кононец Н. В. (2022). Виховна робота в студентській групі університету. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» : збірник тез доповідей (електронне видання) (м. Полтава, 22–23 лютого 2022 року). – Полтава : ПУЕТ. С. 219-221.
 268. Петрик К.Б., Кононец Н. В. (2022). Діалогічне спілкування як метод виховання студентів у вищій школі. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» : збірник тез доповідей (електронне видання) (м. Полтава, 22–23 лютого 2022 року). – Полтава : ПУЕТ. С. 226-228.
 269. Бородай, Е. М., Кононец, Н. В., & Гуз, К. Ж. (2022). Інноваційно-організаційний формат розвитку лідерської компетентності вчителів предмета «Захист України» у воєнний час. Імідж сучасного педагога, (2(203), 5–11. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-2(203)-5-11
 270. Nataliia Kononets,Valeriy Zhamardiy, Olena Shkola, Volodymyr Mokliak, Oleksandr Moskalenko,Nataliіa Mirna. (2022). Resource-Based  Model  Of  Cross-Cultural Literacy Development  Of  Future  Tourism  And Sports Tourism Inspectors. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 13(2). 252–259. https://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/view/820/567 (Web of Science)
 271. Кононец Н. В. (2022). Дистанційний курс «Тайм-менеджмент у професійній діяльності викладача вищої школи» як цифровий засіб ресурсно-орієнтованого навчання магістрантів. Управлінський дискурс макаренківської педагогіки: матер. ХХІ Міжнар.наук.-практ.конф. (м. Полтава, 10-11 березні 2022 року). «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві»: матер. Всеукр.наук.-практ. семінарів (м. Полтава, 10-11 березні 2022 року) / за заг. ред. М.В.Гриньової. Полтава, 2022. С. 38-41.
 272. Бородай Е.М., Кононец Н.В. (2022). Військово-патріотичне дидактично-виховувальне середовище української школи в умовах воєнного стану. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIX КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), присвяченої розробкам моделей підготовки майбутнього вчителя до педагогічної діяльності в Новій українській школі (м. Полтава, 26-27 травня 2022 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. Полтава : Астрая, 2022. С. 40-43.
 273. Kononets N. V., Nestulya S. I. (2022). Project activity of students in the conditions of blended learning. The 11th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (June 1-3, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. Р.443-447. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/SCIENCE-INNOVATIONS-AND-EDUCATION-PROBLEMS-AND-PROSPECTS-1-3.06.22.pdf
 274. Alla Кapiton; Nataliia Kononets; Valeriy Zhamardiy; Lesya Petrenko; Nadiya Kravtsova; Tetiana Blahova. (2022). Development of an information system for accounting for the level of training of future specialists. Revista de Investigaciones Universidad del Quindío,34(S2), 122-135; 2022. https://ojs.uniquindio.edu.co/ojs/index.php/riuq/article/view/905/1028 (Web of Science)