Наукові праці доктора педагогічних наук Кононец Н.В.

 1. Кононец (Бурлаченко) Н. В. Створення електронних підручників / Н. В. Бурлаченко, І. П. Ільченко // Тези доповідей обласної науково-методичної конференції [“Впровадження сучасних інформаційних технологій і комп’ютеризація навчального процесу”], (Полтава, 26 травня 2004 р.). – Полтава, 2004. – С. 20–23.
 2. Гармаш А. С. Етикет у всі часи / Алла Гармаш, Наталія Кононец (Бурлаченко) // Виховна робота в технікумах, коледжах. З досвіду роботи вищих навч. закладів І–ІІ рівнів акредитації. – Вип. №4. – К. : НМЦ Мінагрополітики України, 2006. – С. 162–174.
 3. Кононец Н. В. Електронний посібник як засіб інформаційно-комунікативних технологій у системі роботи із студентами заочної форми навчання / Кононец Н. В. // Організація навчально-виховного процесу. Досвід роботи вищих навч. закладів І–ІІ рівнів акредитації. – Вип. № 12. – К. : НМЦ Мінагрополітики України, 2008. – С. 155–161.
 4. Кононец Н. В. Електронний підручник як засіб індивідуалізації у навчальній роботі аграрних ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації / Наталія Кононец // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 7–8 (86–87). – С. 93–95.
 5. Кононец Н. В. Розробка електронного підручника для індивідуалізації навчального процесу в аграрних ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації / Наталія Кононец // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 6. – C. 99–109.
 6. Кононец Н. В. Дистанційне навчання: місце електронного посібника у навчально-методичному комплексі дисципліни / Кононец Н. В. // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [“Культура. Освіта. Цивілізація”], (Полтава, 15 травня 2008 р.). – Полтава, 2008. – С. 45–48.
 7. Кононец Н. В. Проблемні аспекти підготовки викладачів аграрних коледжів до процесу розробки та створювання електронних підручників / Кононец Н. В // Вісник Черкаського ун-ту. Серія “Пед. науки”. – Вип. 145. Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 55–61.
 8. Кононец Н. В. Наукове обґрунтування принципу індивідуального підходу при створенні електронного підручника / Н. В. Кононец // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2009. – № 15 (178). – С. 281–290.
 9. Кононец Н.В. Підготовка викладачів аграрних коледжів до створення електронних підручників для індивідуалізації навчання студентів // Наукові записки. – Випуск 87. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 99–107.
 10. Кононец Н. В. Аспекти педагогічної майстерності викладача: розробка електронних підручників / Н. В. Кононец // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 6. – Полтава, 2009. – С. 202–210.
 11. Кононец Н. В. Наукове обґрунтування принципу гіпертекстовості при створенні електронного підручника для індивідуалізації навчання студентів / Кононец Н. В. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосв. школах: зб. наук. праць; за ред. Т. І. Сущенко. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 4 (57). – С. 175–181.
 12. Кононец Н. В. Принцип мультимедійності при створенні електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів / Кононец Н. В // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосв. школах: зб. наук. праць; за ред. Т. І. Сущенко. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 5 (58). – С. 49–56.
 13. Кононец Н. В. Теоретичне обґрунтування принципів індивідуалізації навчання студентів засобом електронного підручника / Н. В. Кононец // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 211–220.
 14. Кононец Н. В. Принцип мультиплікаційності при створенні електронних підручників / Кононец Н. В. // Зб. наук. праць Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – К. : Укр. агентство інформації та друку “Рада”, 2009. – Т. ХХVI. – С. 138–153.
 15. Кононец Н. В. Електронний підручник як засіб індивідуалізації навчання в аграрних коледжах / Кононец Н. В. // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [“Культура і цивілізація: традиції і новації”], (Полтава, 23 квітня 2009 р.). – Полтава, 2009. – С. 179–180.
 16. Кононец Н. В. Індивідуалізація навчання засобом електронного підручника / Гриньова Марина Вікторівна, Кононец Наталія Василівна // Матеріали Третього міжнар. конгресу [“Українська освіта у світовому часопросторі”], (Київ, 21–22 жовтня 2009 р.). – МОН України, НДІ українознавства. – К., 2009. – С. 118–121.
 17. Кононец Н. В. Електронний підручник як інтерактивний засіб здійснення освітньої діяльності / Кононец Н. В. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 7. – C. 85–91.
 18. Кононец Н. В. Принцип семантично правильного веб-документа при створенні електронного підручника: дидактичний аспект / Н. В. Кононец // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка, 2009.– Вип. 9.– С. 129–146.
 19. Кононец Н. В. Ефективність індивідуалізації навчання студентів з використанням електронних підручників / Кононец Н. В. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Традиції та інновації менеджменту навчальних закладів і реалізація управлінських проектів”, Всеукр. наук.-практ. семінару “Менеджмент у педагогічній системі А. С. Макаренка та його використання в освітньому просторі України”, Всеукр. наук.-практ. семінару “Стратегії розвитку сучасного менеджменту та управління проектами” (Полтава, 11–12 березня 2010 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2010. – С. 79–80.
 20. Кононец Н. В. Генезис поняття “електронний підручник” / Наталія Василівна Кононец // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Культурно-цивілізаційні процеси, тенденції їх розвитку у сучасному світі та в Україні”], (Полтава, 20–21 травня 2010 р.). – Полтава, 2010. – С. 92–93.
 21. Кононец Н. В. Експериментальна перевірка дидактичних засад розробки електронних підручників для індивідуалізації навчання студентів / Наталія Василівна Кононец // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі” XVII Каришинські читання], (Полтава, 27–28 травня 2010 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2010. – С. 92–93.
 22. Кононец Н. В. Дидактичні засади розробки електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Кононец Наталія Василівна. – 2010. – 259 с.
 23. Кононец Н. В. Дидактичні засади розробки електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 “Теорія навчання” / Н. В. Кононец. – К., 2010. – 22 с.
 24. Кононец Н. В. Створення електронного підручника для індивідуалізації навчання студентів в аграрних коледжах / Н. В. Кононец // Зб. наук. праць Бердянського державного пед. ун-ту (Педагогічні науки). – Бердянськ, 2010. –№ 3. – С. 252–261.
 25. Кононец Н. В. Розробка електронних підручників як інноваційний освітній проект вищої школи / Кононец Н. В., Миколайчук М. М. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Технології управління освітніми закладами”, присв. пам’яті А. С. Макаренка], Регіонального наук.-практ. семінару “Управління проектами: проблеми та перспективи розвитку”, (Полтава, 11–12 березня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2011. – С. 66–67.
 26. Кононец Н. В. Ефективність індивідуалізації навчання студентів з використанням електронних підручників / Кононец Н. В. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі”. XVIII Каришинські читання], (Полтава, 26–27 травня 2011 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2011. – С. 235–237.
 27. Кононец Н. В. Оцінювання електронних підручників для індивідуалізації навчання студентів / Н. В. Кононец // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 8 (1). – Полтава, 2011. – С. 172–176.
 28. Кононец Н. В. З досвіду педагогічних інновацій в Аграрному коледжі управління і права Полтавської ДАА / Н. В. Кононец // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки: проблеми, пріоритети, перспективи”] – Т3. – (Дніпропетровськ, 25–27 жовтня 2011р.) / [редкол.: Л. А. Запара (відпов. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : Друкарня ДДАУ, 2011. – С. 53–54.
 29. Гриньова М. В. Деякі аспекти структуризації та ергономіки навчального тексту для електронного підручника / М. В. Гриньова, Н. В. Кононец // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка, 2011.– Вип. 11.– С. 774–785.
 30. Кононец Н. В. Дидактичні аспекти контролю знань студентів засобом електронного підручника / Н. В. Кононец // Технології інтеграції змісту освіти: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. [“Теоретичні та методичні основи організації здоров’язбережувального навчального середовища загальноосв. школи та ВНЗ”], (Полтава, 14 квітня 2011 р.). – Вип. 3. – Полтава, 2011. – С. 204–212.
 31. Кононец Н. В. Принцип триєдиності навчальних цілей під час створення електронного підручника / Н. В. Кононец // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 5(93). – C. 28–32.
 32. Кононец Н. В. Упровадження сучасних новітніх технологій навчання у навчальний процес аграрних коледжів / Н. В. Кононец, Л. М. Краєва // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К., 2011.– Вип. 70.– С. 34–41.
 33. Кононец Н. В. Використання веб-квестів при вивченні природничих дисциплін як засіб дидактичної інтеграції / Кононец Н. В., Федченко С. В. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі”. XIХ Каришинські читання], (Полтава, 17–18 травня 2012 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : Астрая, 2012. – С. 288–290.
 34. Кононец Н. В. Педагогічні інновації вищої школи: ресурсно-орієнтоване навчання / Наталія Кононец // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Полтава, 2012.– Вип. 54.– С. 76–80.
 35. Кононец Н. В. Технологія веб-квест у контексті ресурсно-орієнтованого навчання студентів / Н. Кононец // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 10. – Полтава, 2012. – С. 138–143.
 36. Кононец Н. В. Бінарне заняття у контексті ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін «Біологія», «Інформатика» за темами "Середовище існування живих організмів (біологія)" та "Створення презентації у Power Point (інформатика)" [Електронний ресурс] / Н .В. Кононец, С. В. Федченко. – Режим доступу: https://teacherjournal.com.ua/component/content/article/9528-na-konkurs-bnarne-zanyattya-qbologyaq-qnformatikaq.html
 37. Кононец Н. В. Матеріали відкритого заняття за темою "Проектування і створення бази даних «Юридична консультація». Програма Microsoft Access 2003" [Електронний ресурс] / Н .В. Кононец. – Режим доступу: https://teacherjournal.com.ua/component/content/article/9526-materali-vdkritogo-zanyattya-za-temoyu-proektuvannya-stvorennya-bazi-danix-lyuridichna-konsultaczyar-p.html
 38. Кононец Н. В. Особливості укладання навчальних посібників для студентів в умовах ресурсно-орієнтованого навчання / Кононец Н. В. // Матеріали всеукр. семінару [“Програми наукової мобільності Європейського Союзу. Дії Марії Кюрі”], (Полтава, 26 грудня 2012 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Київ – Полтава, 2012. – С. 51–52.
 39. Кононец Н. В. Електронний моніторинг навчально-методичної роботи при організації ресурсно-орієнтованого навчання в коледжі / Кононец Н. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.27. Том VII (40): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2012. – С. 607–618.
 40. Кононец Н. В. Методичні рекомендації щодо створення електронних посібників для викладачів вищих аграрних навчальних закладів  І–ІІ рівнів акредитації [Електронний ресурс] / Н. В. Кононец. - 80 Min / 700 MB. - Немішаєве : Науково-методичний центр аграрної освіти, 2012. – (Бібліотека АКУП) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2003. – Назва з контейнера.
 41. Кононец Н. В. Веб-квест як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання інформатики / Кононец Наталія Василівна // Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference “Moderní vymoženosti vědy – 2013”. – Díl 33. Pedagogika: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – p. 12–16.
 42. Кононец Н. В. Особливості організації індивідуальної роботи студента при ресурсно-орієнтованому навчанні у сучасному аграрному коледжі / Н. В. Кононец // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Педагогіка А. С. Макаренка в полі культурному освітньому просторі”, присв.125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка], (Полтава, 12–14 березня 2013 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2013. – С. 70–71.
 43. Кононец Н. В. Система работы преподавателя с информационными технологиями при ресурсно-ориентированном обучении дисциплин компьютерного цикла / Кононец Н. В. // Материалы IV междунар. наук.-практ. конф. [“Мир гуманитарного и естественнонаучного знания”], (Краснодар, 20 февраля 2013 г.) / отв. ред. Т. А. Петрова. – Краснодар, 2013. – С. 88–94.
 44. Кононец Н. В. Реалізація принципу науковості у процесі створення електронного підручника як засобу ресурсно-орієнтованого навчання / Н. В. Кононец // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 5 (264). – С. 28–35.
 45. Кононец Н. В. Открытое занятие в контексте ресурсно-ориентированного обучения информатики в аграрных колледжах / Наталия Васильевна Кононец // Материали за ІХ международна научна практична конференция [“Найновите научни постижения”], (София, 17–25 март 2013 година). – Том 13. Педагогически науки. – София, «БялГРАД-БГ» ОДД. – С. 27–35.
 46. Кононец Н. В. Портфоліо з інформатики як засіб контролю навчальної діяльності студента в процесі ресурсно-орієнтованого навчання / Кононец Н. В. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно орієнтовані системи навчання : : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. Вип. 14 (21). С. 171175.
 47. Кононец Н. В. Применение новейших средств обучения как дидактическая основа организации ресурсно-ориентированного обучения дисциплин компьютерного цикла в аграрном колледже / Н. В. Кононец // Вестник Академии знаний. – Краснодар, 2013. – № 1 (4). – С. 96–100.
 48. Кононец Н. В. Вимоги до структури та змісту електронних підручників для ресурсно-орієнтованого навчання інформатики / Кононец Наталія Василівна // Zbiór raportów naukowych „Science – od teorii do praktyki”. (29.03.2013 – 31.03.2013) – Sopot : Wydawca : Sp.z.o.o. „Diamond trading tour”, 2013. – p. 35–39.
 49. Кононец Н. В. Ресурсно-орієнтоване навчання інформатики в аграрному коледжі (цикл загальноосвітньої підготовки) / Кононец Н. В. // Вісник Черкаського ун-ту. Серія “Пед. науки”. – Вип. №3 (256). Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 48–52.
 50. Кононец Н. В. Проблемы освоения ресурсно-ориентированного обучения студентов в аграрных колледжах и пути их разрешения / Кононец Наталия Васильевна // Оралдын гылым жаршысы. – Уральск, 2013. – №7(55). – С. 5–15.
 51. Кононец Н. В. Засоби підготовки бібліотекарів коледжу до організації ресурсно-орієнтованого навчання інформатики в аграрному коледжі / Кононец Наталія Василівна // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieką - 2013» Volume 14.Pedagogiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia. – str. 39–43.
 52. Кононец Н. В. Підготовка викладачів аграрних коледжів до ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу / Н. В. Кононец // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі”. XХ Каришинські читання], (Полтава, 29–30 травня 2013 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2013. – С. 161–163.
 53. Kononets N. Method of preparation and conduct Webinar in informatics for students of Agrarian College / N. Kononets // Теоретичні та прикладні аспекти інноватизації вищої професійної освіти: [Міжнародна колективна монографія] / [Колектив авторів]; (за заг. ред. д.пед.н., проф. Секрет І.В.). – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2013. – С. 385–395.
 54. Кононец Н. В. Метод проектів при ресурсно-орієнтованому навчанні дисциплін комп’ютерного циклу студентів економічних спеціальностей аграрного коледжу / Н. В. Кононец // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». – Донецьк, 2013. – № 1 (13). – С. 113–117.
 55. Кононец Н. В. Совершенствование конструирования и создания электронных учебников для ресурсно-ориентированного обучения студентов / Кононец Н. В. // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4. (Электронный журнал). – URL: www.science-education.ru/110-9916
 56. Кононец Н. В. Дистанційне навчання як форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів заочного відділення / Кононец Н. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.29. Том II : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2013. – С. 365–372.
 57. Кононец Н. В. Ресурсно-ориентированное обучение студентов – шаг к непрерывному образованию / Кононец Н. В. // Материалы науч.-практ. конф. [“Возрасты образования: социальное и личностное измерения”], (Москва, 23 октября 2013 г.) / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 27–29.
 58. Кононец Н. В. Принципы планирования самостоятельной работы студентов при ресурсно-ориентированном обучении дисциплинам компьютерного цикла / Кононец Наталия Васильевна // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота, 2013. – № 10(77). – С. 86–91.
 59. Кононец Н. В. Електронний навчальний ресурс “Інформатика+” як засіб ресурсно-орієнтованого навчання студентів [Електронний ресурс] / Кононец Наталія Василівна // Матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції [“Інформаційні технології в навчальному процесі 2013”] / Чернігівський обласний інститут післядипломної пед. освіти імені К. Д. Ушинського. – Чернігів, 2013. – Режим доступу: https://ikt-cn.org/images/kononets_13.pdf
 60. Кононец Н. В. Ресурсно-орієнтоване навчання – крок до якісної освіти в аграрному коледжі / Н. В. Кононец // Збірник матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [“Людина, природа, техніка у ХХІ столітті”], (Полтава, 21-22 листопада 2013 р.) / Полтавська державна аграрна академія. – Полтава, 2013. –С. 71–74.
 61. Кононец Н. В. Застосування хмарних обчислень для ресурсно-орієнтованого навчання інформатики / Кононец Наталія Василівна // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wykształcenie i nauka bez granic - 2013». Volume 24. Pedagogiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia. – str. 94–100.
 62. Кононец Н. В. Інформаційно-освітнє середовище як дидактична основа для ресурсно-орієнтованого навчання студентів в аграрному коледжі / Наталія Кононец // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 12. – Полтава, 2013. – С. 129–135.
 63. Кононец Н. В. Практическое занятие по информатике в контексте ресурсно-ориентированного обучения студентов / Кононец Н.В. // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11 (часть 3). – С. 540–545.
 64. Кононец Н. В. Технологія майндмеппінгу як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання інформатики в коледжі / Н. В. Кононец // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». – Донецьк, 2013. – № 2 (14). – С. 125–131.
 65. Кононец Н. В. Особливості проведення лекції при ресурсно-орієнтованому навчанні дисциплін комп’ютерного циклу / Кононец Н. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.31. Том IХ (51): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2013. – С. 294–305.
 66. Кононец Н. В. Аспекти ресурсно-орієнтованого навчання в аграрному коледжі / Кононец Наталія Василівна // Zbiór raportów naukowych „Wspólczesna nauka. Nowe perspektywy”. (30.01.2014 – 31.01.2014) – Warszawa : Wydawca : Sp.z.o.o. „Diamond trading tour”, 2014. – p. 69–74.
 67. Кононец Н. В. Как создать электронный учебник: пособие по созданию электронных учебников для ресурсно-ориентированного обучения / Наталия Кононец. – Saarbrücken, Deutschland : Palmarium Academic Publishing, 2014. – 128 с.
 68. Кононец Н. В. Разработка электронных образовательных ресурсов для ресурсно-ориентированного обучения студентов / Кононец Наталия Васильевна // Zbiór raportów naukowych „Wspólczesne tendencje w nauce i edukacje (Olsztyn, 27.02.2014 – 28.02.2014) – Warszawa : Wydawca : Sp.z.o.o. „Diamond trading tour”, 2014. – p. 84–94.
 69. Кононец Н. В. Відеолекція як ефективна форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів аграрних коледжів / Кононец Н. В. // Матеріали Х Всеукраїнської наук.-метод.конф. «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 407–411.
 70. Кононец Н. В. Викладач у контексті ресурсно-орієнтованого навчання студентів / Н. В. Кононец // Матеріали ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф. [“Теоретико-практична спадщина А. С. Макаренка в контексті євро інтеграційних тенденцій вітчизняної освіти”], (Полтава, 1–2 квітня 2014 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С. 45–46.
 71. Кононец Н. В. Место учебника при ресурсно-ориентированном обучении студентов в аграрном колледже / Н. В. Кононец // Категория «социального» в современной педагогике и психологии: материалы 2-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием: 2-3 апреля 2014 г. в 2 частях / отв. ред. А. Ю. Нагорнова. Часть 1. – Ульяновск: SIMJET, 2014. – С. 439-445.
 72. Кононец Н. В. Програма Exelearning як засіб для створення електронних навчальних ресурсів [Електронний ресурс] / Наталія Кононец // Матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції [«Інформаційне суспільство ХХІ століття: культура, освіта, цивілізація»], (Полтава, 22–25 квітня 2014 р.) / укл. Н. В. Кононец, Т. М. Кононенко. – Полтава : АКУП ПДАА, 2014. – С. 13–16. Режим доступу: http://www.acup.poltava.ua/downloads/konferenciya/12.pdf 
 73. Кононец Н. В. Діяльність лабораторії по створенню електронних засобів навчання в Аграрному коледжі управління і права Полтавської державної аграрної академії [Електронний ресурс] / Наталія Кононец, Олена Козаченко // Матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції [«Інформаційне суспільство ХХІ століття: культура, освіта, цивілізація»], (Полтава, 22–25 квітня 2014 р.) / укл. Н. В. Кононец, Т. М. Кононенко. – Полтава : АКУП ПДАА, 2014. – С. 29–33. Режим доступу: http://www.acup.poltava.ua/downloads/konferenciya/37.pdf
 74. Кононец Н. В. Диск GOOGLE як засіб ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних коледжах / Н.В.Кононец // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 194–202.
 75. Кононец Н. В. Особливості викладання інформатики та хімії при ресурсно-орієнтованому навчанні студентів в аграрному коледжі / Н. В. Кононец, С. В. Федченко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Методика викладання природничих дисциплін у середній та вищій школі”. XХІ Каришинські читання], (Полтава, 29–30 травня 2014 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С. 121–123.
 76. Кононец Н. В. Упровадження ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних коледжах / Наталія Кононец // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. – Вип. 16. – Хмельницький : ХГПА, 2014. – С. 81–86.
 77. Кононец Н. В. Ресурсно-орієнтоване навчання при підготовці студентів юридичних спеціальностей в аграрному коледжі / Наталія Кононец // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [“Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи”], (Умань, 22–23 травня 2014 р.). – Умань : ФОП Жовтий, 2014. – С. 51–55.
 78. Кононец Н. В. Бінарне заняття як форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів / Наталія Кононец // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць Уманського державного пед. ун-ту імені Павла Тичини. – Вип. 9. – Частина 1. – Умань, 2014. – С. 80–86.
 79. Кононец Н. В. Хмарні технології як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу / Кононец Н. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 4 до Вип.31. Том IV (12): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2014. – С. 99–105. 
 80. Кононец Н. В. Розробка електронного підручника з фізики як освітній проект при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу [Електронний ресурс] / Наталія Кононец // Матеріали наук.-метод. Інтернет-конференції [«Фізика та астрономія. Методика викладання у сучасних умовах»], (Полтава, 22–25 вересня 2014 р.) / укл. І. І. Худолій, О. В. Саєнко. – Полтава : АКУП ПДАА, 2014. – С. 21–26. – Режим доступу: https://acup.poltava.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=97
 81. Кононец Н. В. DR.EXPLAIN як ефективний засіб створення електронних навчальних ресурсів для ресурсно-орієнтованого навчання / Кононец Наталія Василівна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 6(118). – C. 35–40.
 82. Кононец Н. В. Метод case-study як метод ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу / Кононец Н. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 5 до Вип.31: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – К. : Гнозис, 2014. – С. 233–238.
 83. Кононец Н. В. Ресурси бібліотек при ресурсно-орієнтованому навчанні дисциплін комп’ютерного циклу в коледжі [Електронний ресурс] / Наталія Кононец // Матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції [«Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної освіти»], (Полтава, 24–27 листопада 2014 р.) / укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. – Полтава : АКУП ПДАА, 2014. – С. 93–99. – Режим доступу: http://www.acup.poltava.ua/downloads/nauka/2%20Kononets.pdf
 84. Кононец Н. В. Інтернет-методрада як інструмент відкритого ефективного співробітництва з проблем методики викладання у ВНЗ  [Електронний ресурс] / Наталія Кононец, Олена Козаченко // Матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції [«Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної освіти»], (Полтава, 24–27 листопада 2014 р.) / укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. – Полтава : АКУП ПДАА, 2014. – С. 11–15. – Режим доступу: http://www.acup.poltava.ua/downloads/nauka/3%20Kon_Kozachenko.pdf
 85. Кононец Н. В. Технологія освітнього проекту як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання / Наталія Кононец // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 14. – Полтава, 2014. – С. 136–144.
 86. Рогоза М. Є. Економічна ефективність розробки електронних засобів навчання в аграрних коледжах [Електронний ресурс] / Рогоза М. Є., Кононец Н. В. // Матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції [«Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління»], (Полтава, 15–17 грудня 2014 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Режим доступу: https://probl-model-ta-uprav.2x2forum.com/t12-topic
 87. Кононец Н. В. Соціальні мережі як засіб ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрних коледжах / Наталія Кононец // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 1-4. – C. 79–89.
 88. Кононец Н. В. Програмна реалізація розрахунку економічної ефективності розробки електронних засобів навчання / Кононец Н. В. // Матеріали ХІV міжнар. наук.-практ. конф. [“Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна”], (Полтава, 13 березня 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2015. – C. 65–66.
 89. Кононец Н. В. Кайдзен-технологія як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання / Кононец Н. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.35, Том ІХ(60): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 147–154.
 90. Kononets N. Experience in implementing resource-based learning in Agrarian College Of Management And Law Poltava State Agrarian Academy [Електронний ресурс] / Natalia Kononets // Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE April 2015. ISSN 1302-6488. Volume: 16. Number: 2 Article 12. – P.151–163. – Режим доступу: https://dergipark.ulakbim.gov.tr/tojde/article/view/5000109831
 91. Кононец Н. В. Створення дистанційних курсів для ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в коледжі [Електронний ресурс] / Кононец Наталія // Матеріали Міжнар. Інтернет-конференції [«Неперервна освіта в педагогічних ВНЗ: стан, проблеми, перспективи»], (Умань, 24 квітня 2015 р.). – Умань, 2015. – Режим доступу: https://sno.udpu.org.ua/forum/viewthread.php?thread_id=216
 92. Кононец Н. В. Поняття ресурсно-орієнтованого навчання у зарубіжній педагогічній практиці / Наталія Кононец // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Випуск 140. – С. 68–73.
 93. Кононец Н. В. Дидактичні ігри у соціальних мережах: "Дикий захід" [Електронний ресурс] / Кононец Наталія Василівна // Матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції [«Інформаційне суспільство: глобальний та національний виміри змін»], (Полтава, 25 травня 2015 р.). – Полтава : АКУП ПДАА, 2015. –  Режим доступу:– https://acup.poltava.ua/files/inf_sysp2015/Kononets.pdf
 94. Кононец Н. В. Педагогічні технології ресурсно-орієнтованого навчання студентів: технологія Веб2.0 / Наталія Кононец // Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. – Вип. 15. – Полтава, 2015. – С. 129–134.
 95. Кононец Н. В. Дослідницький освітній проект «Ресурсно-орієнтоване навчання дисциплін комп’ютерного циклу» / Н. В. Кононец // Організація навчально-виховного процесу. З досвіду роботи вищих навч. закладів І–ІІ рівнів акредитації. – Вип. № 19. – К., 2015. – С. 346–368.
 96. Кононец Н. В. Формування відкритого навчального середовища аграрних коледжів України для ресурсно-орієнтованого навчання студентів / Кононец Наталія // Матеріали ІІІ Міжнар. Інтернет-конференції [«Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення»], (Умань, 6 листопада 2015 р.). – FOLIA COMENIANA: вісник Польсько-української наук.-дослід.лабораторії дидактики Я.А. Коменського. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – С. 77–80.
 97. Кононец Н. В. Алгоритмічна підготовка фахівців з економічної кібернетики у вищій школі [Електронний ресурс] / Кононец Н. В. // Матеріали V Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції [«Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління»], (Полтава, 18–20 листопада 2015 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2015. – Режим доступу: https://economodypr.ukrainianforum.net/t25-topic
 98. Кононец Н. В. Інформаційна система "Електронні засоби навчання" як ефективний інструмент організації ресурсно-орієнтованого навчання студентів / Кононец Н. В. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.36, Том ІV(64): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 245251.
 99. Кононец Н. В. Підготовка викладача дисциплін комп’ютерного циклу до лекції: сучасний підхід / Кононец Наталія Василівна // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Conduct of modern science – 2015». – Volume 13. Pedagogical sciences. – Sheffield. Science and education LTD, 2015. – C. 87–90.
 100. Кононец Н. В. Семінар-аукціон педагогічних ідей як засіб упровадження ресурсно-орієнтованого навчання студентів в аграрних коледжах / Кононец Н. В. // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. [«Людина, природа, техніка у ХХІ столітті»], (Полтава, 19-20 листопада 2015 року). –Полтава : ФОП О. І. Кека, 2015. – С. 41–43.
 101. Кононец Н. В. Формування самостійності студентів аграрних коледжів у рамках дисциплін комп'ютерного циклу при ресурсно-орієнтованому навчанні / Н. В. Кононец // Педагогіка і психологія професійної освіти. – № 3. – 2015.– С. 67–74.
 102. Kononets N. E-LEARNING IN THE AGRARIAN COLLEGE OF MANAGEMENT AND LAW OF POLTAVA STATE AGRARIAN ACADEMY: Approaches to Global Integration [Електронний ресурс] / Natalia Kononets // GLOKALde January 2016, ISSN 2148-7278, Volume: 2 Number: 1, Article 4 GLOKALde is official e-journal of UDEEEWANA P.71–90. – Режим доступу: https://www.glokalde.com/pdf/issues/5/Article4.pdf
 103. Кононец Н. В. Концепція ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу [Електронний ресурс] / Н. В. Кононец // Матеріали Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції [«Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи»], (Полтава, 22–26 лютого 2016 р.) ; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. – Полтава : АКУП ПДАА, 2016. – С. 9–21. – Режим доступу: https://rblacup.ukrainianforum.net/f1p100-forum
 104. Кононец Н. В. Електронний посібник як сучасний дидактичний ресурс для вивчення дисципліни «Вища математика» [Електронний ресурс] / Н. В.Кононец, І. М. Горда // Матеріали Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції [«Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи»], (Полтава, 22–26 лютого 2016 р.) ; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. – Полтава : АКУП ПДАА, 2016. – С. 73–79. – Режим доступу: https://rblacup.ukrainianforum.net/t109-topic
 105. Кононец Н. В. Основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу (з досвіду аграрних коледжів) : монографія / Н. В. Кононец. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 506 с.
 106. Кононец Н. В. Веб-сайт як інформаційний ресурс навчального закладу – крок до якісної освіти / Кононец Наталія Василівна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – № 1(129). – C. 21–26.
 107. Кононец Н. В. Засоби розробки електронних освітніх ресурсів для ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу / Кононец Наталія Василівна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – № 2(130). – C. 15–20.
 108. Кононец Н. В. Мережеве співробітництво ВНЗ – шлях до якісної дистанційної освіти / Кононец Наталія, Гриньова Марина // Матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. [“Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи”], (Умань, 22 квітня 2016 р.). – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 53–57.
 109. Кононец Н. В. Декомпозиція інформаційних систем розробки електронних освітніх ресурсів / Н.В.Кононец // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [“Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: здобутки, проблеми, перспективи”], (Умань, 13-14 жовтня 2016 р.). – FOLIA COMENIANA: вісник Польсько-української наук.-дослід. лабораторії дидактики Я.А. Коменського. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 73–75.
 110. Кононец Н. В. Стратегічні завдання ресурсно-орієнтованого навчання студентів аграрних коледжів / Н. В. Кононец  // Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Людина, природа, техніка у ХХІ столітті»], (Полтава, 17-18 листопада 2016 року). – Полтава : ФОП О. І. Кека, 2016. – С. 2729.
 111. Кононец Н. В. Мобільне навчання як форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів: досвід упровадження на прикладі дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» / Н. В. Кононец // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2016. – № 1-3. – C. 57–69.
 112. Кононец Н. В. (2016). Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів: дис. ... доктора пед. наук. Полтава. 473 с.
 113. Кононец Н. В. (2017). Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів: автореф. дис. ... доктора пед. наук. Харків. 40 с.
 114. Кононец Н. В. (2017). Розвиток інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. Полтава : АКУП ПДАА. С. 240–243. URL: https://rbl3d.forumotion.me/t74-topic
 115. Кононец Н. В., Гриньова М.В. (2017). Ресурсно-орієнтоване навчання як освітня політика в контексті євроінтеграції. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. Полтава : АКУП ПДАА. С. 9–12. URL: https://rbl3d.forumotion.me/t85-topic
 116. Кононец Н. В. (2017). Формування медіаграмотності студентів: функціональне читання. Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості : матеріали ХVI міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. наук.-практ. семінарів “Управлінська майстерність керівника навчального закладу”, “Управління проектами у сфері науки освіти, інновацій та інформатизації”, “Управління інноваційною діяльністю в освіті та виробництві”. Полтава: Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. C. 31–32.
 117. Кононец Н. В. (2017). Тенденції розвитку інформаційно-освітнього середовища навчального закладу у контексті ресурсно-орієнтованого навчання. Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі” XХІV Каришинські читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Полтава : Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. С. 163–165.
 118. Кононец Н. В. (2017). Візуальне читання як ефективний метод ресурсно-орієнтованого навчання студентів у вищій школі. Імідж сучасного педагога.  №1/1(172). С.23–26.
 119. Кононец Н. В. (2017). Технології побудови інформаційних систем у галузі туризму. Проблеми кроскультурної підготовки фахівців галузі туризму: матеріали Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції. URL: https://crossculture-tourism.forumotion.me/t20-topic
 120. Кононец Н.В. (2017). Ментальні карти або як зробити лекцію ефективною при ресурсно-орієнтованому навчанні дисциплін комп’ютерного циклу. Інновації в освіті: здобутки та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Умань. С. 72-75.
 121. Кононец Н.В. (2017). Методична підготовка викладача до впровадження ресурсно-орієнтованого навчання студентів у вищій школі. Людина, природа, техніка у ХХІ столітті: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава. С. 18-19.
 122. Кононец Н.В. (2017). Вебінар як форма ресурсно-орієнтованого навчання інформатики у вищій школі. Імідж сучасного педагога. № 6 (175), 10-13.
 123. Гриньова М.В., Кононец Н.В. (2018). Саморегуляція як основа ресурсно-орієнтованого навчання студентів у вищій школі. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали ІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. Полтава : КУЕП ПДАА. URL: https://rbl3d.forumotion.me/t194-topic
 124. Кононец Н.В. (2018). Дистанційний курс для вивчення дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» в сучасних коледжах. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : матеріали ІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конференції; укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. Полтава : КУЕП ПДАА. URL: https://rbl3d.forumotion.me/t139-topic
 125. Кононец Н.В. (2018). Кросдисциплінарний підхід при ресурсно-орієнтованому навчанні інформатики в закладах вищої освіти. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції. FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. Умань: ВПЦ «Візаві». С. 21–23.
 126. Кононец Н.В., Гриньова М.В. (2018). Засоби створення електронного посібника для ресурсно-орієнтованого навчання. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. / ред. кол.; голов. ред. О.М. Топузов. К.: Педагогічна думка. Вип. 20. С. 166-179. 
 127. Кононец Н.В. (2018). Функціональна дидактична модель ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу у вищій школі. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. Vol.2. Warsaw, Poland. С. 38–41.
 128. Кононец Н. В. (2018). Комп’ютерне моделювання у педагогічному експерименті: моделі BPWIN. Комп’ютер у школі та сім’ї. № 4(148). C. 3–12.
 129. Кононец Н. В. (2018). Метод сінквейну при ресурсно-орієнтованому навчанні інформатики: робота з підручником. Інновації в освіті: здобутки та перспективи: матеріали Всеукр.наук.-практ. інтернет-конф. Умань: ВПЦ "Візаві". С.46-48.
 130. Кононец Н.В. (2018). Використання Microsoft Project в управлінні проектами. Методика викладання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XХІ Каришинські читання): матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 29–30 травня 2018 р.). Полтава: ПП Астрая. С. 160–162.
 131. Кононец Н.В. (2019). Ресурсно-орієнтоване навчання студентів у вищій школі як дієвий механізм неперервної освіти. Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця : матеріали XLІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 14–15 листопада 2018 року). Полтава : ПУЕТ. С.114-116.