Віртуальна виставка

На цій сторінці представлено наш методичний доробок з дисциплін комп'ютерного циклу: електронні підручники та посібники, електронні лабораторні практикуми, конспекти лекцій, тести та ін. Цю сторінку ми створили для того, щоб ознайомити Вас зі своїми напрацюваннями: роботи містять фото та короткі анотації. З питань придбання звертайтеся за нашими контактами.

НЕСТУЛЯ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, НЕСТУЛЯ СВІТЛАНА ІВАНІВНА, КОНОНЕЦ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА.  ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА: ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (2018 р.)

У електронному навчальному посібнику пропонуються опорні конспекти лекцій до тем курсу "Основи лідерства", практичні заняття, завдання для самостійної роботи, теми для науково-дослідних робіт, список літератури. Особлива увага звертається на методики активізації навчання студентів та проведення тренінгів. Для студентів, викладачів, керівників і спеціалістів у галузі управлінського консультування, освітнього менеджменту, усіх, хто цікавиться питаннями лідерства, а також вивчає курс "Основи лідерства".

 

 

 

 

 

КОНОНЕЦ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА.  ОСНОВИ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН КОМП'ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ (З ДОСВІДУ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ)" (2016 р.)

У монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів. Запропоновано концепцію ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу, розглянуто засоби, методи, форми ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу. Подано практичні рекомендації щодо організації ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу, навчально-методичної роботи в коледжі, методичні рекомендації щодо створення електронних освітніх ресурсів.


 

 

 

 

КОНОНЕЦ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, ЯЦКІВ ЛЮБОВ ФЕДОРІВНА. ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА" (2015 р.)

Електронний навчально-методичний комплекс дисципліни є результатом спільної роботи викладачів інформатики та комп’ютерних технологій Аграрного коледжу управління і права Полтавської ДАА і Стрийського коледжу Львівського НАУ над проблемою розвитку технологій ресурсно-орієнтованого навчання та їх застосування у підготовці студентів різних спеціальностей у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

У відкритому середовищі гіпертекстового електронного навчально-методичного комплексу дисципліни, який є основою навчально-методичного забезпечення ВНЗ, у зручній та доступній формі подано лекційний, практичний, методичний матеріали, які надають можливість кожному студентові не лише глибоко вивчити курс інформатики та комп’ютерної техніки, але й навчатися за індивідуальною освітньою траєкторією. Використання такого комплексу у навчально-виховному процесі коледжів уможливить організацію та упровадження дистанційного навчання студентів завдяки доступності через Інтернет.

Цінним є те, що для доступу до електронного навчально-методичного комплексу достатньо лише мати підключення до Інтернету, що повністю вирішує проблему його використання на різних видах сучасної комп’ютерної техніки: на стаціонарних комп’ютерах, ноутбуках, нетбуках, планшетах Apple, смартфонах, iPhone тощо.

 

ЯЦКІВ ЛЮБОВ ФЕДОРІВНА. ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК "АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ" (2013 р.)

Даний електронний посібник розроблено згідно з робочою програмою дисципліни «Алгоритмізація та програмування». Він містить інформацію про автора, вступ, конспект лекцій, практичні роботи, питання для контролю (модульного та екзаменаційного), словник термінів з програмування, а також методичні рекомендації, які дозволяють студентам засвоїти основи алгоритмізації та програмування у середовищах Pascal і Delphi.

Посібник може використовуватися, як студентами денної, так і заочної форми навчання. Електронний посібник стане у пригоді викладачам інформатики та комп’ютерних технологій при проведенні лекційних та практичних занять, при організації самостійної роботи студентів, для індивідуалізації навчання.

 

КОНОНЕЦ НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА. КАК СОЗДАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК. ПОСОБИЕ ПО СОЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  (2014 Р.)

Пособие содержит минимальный теоретический и практический перечень вопросов по электронным учебникам, принципам создания, требованию к содержанию и структуре, методике разработки и создания электронных учебников в программах Microsoft Word 2003, Microsoft FrontPage 2003. Кроме того, предложены примерные тематические планы семинаров для преподавателей «Изучаем компьютер», «Гипертекстовые технологии. Использование Microsoft Word 2003, Microsoft FrontPage 2003», список литературы. Материал изложен доступно и в достаточной степени наглядно. Рассчитано на преподавателей аграрных вузов I-II уровней аккредитации, желающих самостоятельно освоить методики и способы создания гипертекстового электронного средства обучения. Приобрести пособие можно на сайте https://www.palmarium-publishing.ru/catalog/details//store/ru/book/978-3-659-98978-0/

 

КОНОНЕЦ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА. ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ" (2011 Р.)

Електронний підручник містить блок теоретичного матеріалу для самостійного вивчення, до якого входять 12 тем дисципліни; блок лекцій, до якого входять 6 тем; блок практичних робіт, що складається із лабораторного практикуму до кожної теми, завдань для самостійної роботи із короткими методичними вказівками до виконання, зразків готових робіт,  матеріалів для самостійних робіт професійного спрямування, портфоліо, матеріалів навчальної практики з інформаційних систем, а також методичні рекомендації до кожної теми, до написання рефератів та студентського портфоліо. Крім того, електронний підручник містить сторінку комп'ютерного діалогу, наукову сторінку, комп'ютерне тестування. Лекційний матеріал містить мінімальний перелік обов’язкових питань до вивчення основних тем курсу “Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах”, коротко розкриває зміст кожної теми із доступним викладом практичних моментів. У кожну лекцію включено основні поняття, запитання для самоконтролю, теми рефератів. Теоретичний матеріал підручника ознайомить із новітніми комп'ютерними технологіями у професійній діяльності, дозволить оволодіти основами використання комп’ютерних мереж; продемонструє використання у професійній діяльності системного програмного забезпечення, пакету офісних програм Microsoft Office 2003, програмного комплексу "БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС" та системи 1-С Підприємство, інформаційних ресурсів всесвітньої мережі Internet тощо. В електронний підручник введено алгоритми рішення типових, найбільш поширених задач, які допоможуть студентам у максимально короткий термін набути практичних навичок розв'язування професійних задач у програмах пакету Microsoft Office 2003, "БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС", 1-С Підприємство та мережі Internet. Якщо комп'ютер, на якому установлено даний електронний підручник, підключений до мережі Інтернет, то здійснюється прямий вихід у середовище WWW. Розраховано на студентів денної та заочної форми навчання фінансового відділення вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; забезпечить індивідуалізацію навчання студентів. Електронний підручник стане у пригоді викладачам інформатики та комп’ютерних технологій при проведенні лекційних та практичних занять, при організації самостійної роботи студентів, для індивідуалізації навчання.

 

КОНОНЕЦ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА. ЕЛЕКТРОННИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ "НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ" (2012 Р.)

У даному електронному практикумі подано матеріали навчальної практики з дисципліни «Інформатика та комп'ютерна техніка» за темами: «Використання  засобів Microsoft Excel 2003 для розв’язання економічних задач», «Проектування та створення бази даних у Microsoft Access2003», «Поняття електронної комерції.  Проектування і створення веб-сайту віртуальної електронної фірми у Microsoft Front Page 2003», «Розробка текстових документів складної структури у Microsoft Word 2003». Розраховано на студентів денної форми навчання фінансового відділення вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Електронний практикум містить необхідний мінімум теоретичних і практичних відомостей з тем. Навчальна практика з інформатики та комп'ютерної техніки передбачає виконання комплексного завдання, а саме, розв’язання економічних задач, проектування та створення бази даних (15 варіантів завдань), веб-сайту віртуального електронного магазину чи фірми, розробку текстового документу з автоматизованим змістом (15 варіантів завдань), оформлення звіту з навчальної практики, захисту роботи й звіту. Також передбачено розробку професійних документів табличної структури у текстовому процесорі Microsoft Word 2003 (10 документів) та у табличному процесорі Microsoft Excel 2003 (6 документів), які винесено у розділ "Додатки". У результаті проходження навчальної практики студенти повинні знати структуру і принцип функціонування комп’ютера; призначення та можливості використання існуючих і перспективних допоміжних професійних пристроїв; склад та принципи роботи операційних систем; найпоширеніше системне та прикладне програмне  забезпечення; основи роботи з текстовими й табличними процесорами, редакторами веб-сторінок; можливості використання системи управління базами даних для обробки інформації; можливості використання сервісів Інтернет у професійній роботі. Студенти повинні вміти застосовувати прикладне програмне забезпечення для розв’язування виробничих задач, а саме професійно працювати і використовувати такі програми як Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003, Microsoft Access 2003, Microsoft FrontPage 2003, ACDSee, Fine Reader, Рута, Плай, Pragma, Nero, а також вдосконалити навички роботи у мережі Інтернет. Зміст навчальної практики з інформатики та комп'ютерної техніки є динамічним і зазнає досить швидких змін в результаті невпинного прогресу в галузі інформатики.

 

КОНОНЕЦ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА. ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК "КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ" (2009 Р.)

Електронний підручник містить блок лекційного матеріалу, який складається із шести тем, блок практичних робіт, що складається із лабораторного практикуму до кожної теми, завдань для самостійної роботи із короткими методичними вказівками до виконання, зразків готових робіт (шаблонів окремих документів, баз даних), матеріалів для самостійних робіт професійного спрямування, а також методичні рекомендації до кожної теми та до написання рефератів. Крім того, електронний підручник містить сторінку комп'ютерного діалогу. Лекційний матеріал містить мінімальний перелік обов’язкових питань до вивчення основних тем курсу “Комп'ютерні технології в юридичній діяльності”, коротко розкриває зміст кожної теми із доступним викладом практичних моментів. У кожну лекцію включено основні поняття, запитання для самоконтролю, теми рефератів. Теоретичний матеріал підручника ознайомить із новітніми комп'ютерними технологіями у діяльності юриста, дозволить оволодіти основами використання комп’ютерних мереж; продемонструє використання в діяльності юриста систем управління базами даних, інформаційних ресурсів всесвітньої мережі Internet тощо. В електронний підручник введено алгоритми рішення типових, найбільш поширених задач, які допоможуть студентам у максимально короткий термін набути практичних навичок розв'язування професійних задач у програмах пакету Microsoft Office2003 та мережі Інтернет, набути практичних навичок роботи у програмі "Експерт-Юрист" та "Фоторобот". Розраховано на студентів денної та заочної форми навчання юридичного відділення вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; забезпечить індивідуалізацію самостійної роботи. Підручник стане в пригоді викладачам інформатики та комп’ютерної техніки при проведенні лекційних та практичних занять.

 

КОНОНЕЦ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА. ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК "ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА" (2009 Р.)

Електронний підручник містить блок лекційного матеріалу, до якого входять 11тем, блок практичних робіт, що складається із лабораторного практикуму до кожної теми, завдань для самостійної роботи із короткими методичними вказівками до виконання, робочих зошитів, зразків готових робіт, відео, студентських проектів, матеріалів для самостійних робіт професійного спрямування, портфоліо, а також методичні рекомендації до кожної теми, до написання рефератів та портфоліо. Завдання запропоновано трьох рівнів складності: І – репродуктивний, ІІ – достатній та ІІІ – творчий рівень. Крім того, електронний підручник містить сторінку комп'ютерного діалогу, наукову сторінку, екскурс в історію, новини комп'ютерної техніки, тестування, глосарій.Лекційний матеріал містить мінімальний перелік обов’язкових питань до вивчення основних тем курсу “Інформатика та комп'ютерна техніка”, коротко розкриває зміст кожної теми із доступним викладом практичних моментів. У кожну лекцію включено основні поняття, запитання для самоконтролю, теми рефератів.Теоретичний матеріал підручника ознайомить із новітніми комп'ютерними технологіями у професійній діяльності, дозволить оволодіти основами використання комп’ютерних мереж; продемонструє використання у професійній діяльності системного програмного забезпечення, пакету офісних програм Microsoft Office 2003, графічного редактора Adobe Photoshop CS, інформаційних ресурсів всесвітньої мережі Internet тощо.В електронний підручник введено алгоритми рішення типових, найбільш поширених задач, які допоможуть студентам у максимально короткий термін набути практичних навичок розв'язування професійних задач у програмах пакету Microsoft Office 2003, Adobe Photoshop CS та мережі Інтернет, набути практичних навичок роботи зі сканером. Якщо комп'ютер, на якому установлено даний електронний підручник, підключений до мережі Інтернет, то здійснюється прямий вихід у середовище WWW.Розраховано на студентів денної та заочної форми навчання менеджерського, фінансового та юридичного відділень вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; забезпечить індивідуалізацію навчання студентів. Підручник стане в пригоді викладачам інформатики та комп’ютерної техніки при проведенні лекційних та практичних занять, при організації самостійної роботи студентів.

 

КОНОНЕЦ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА. ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК "КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА" (2008 Р.)

Електронний підручник містить мінімальний перелік обов’язкових питань до вивчення основних тем курсу “Комп'ютеризація сільськогосподарського виробництва”, коротко розкриває зміст кожної теми із доступним викладом практичних моментів. Крім того, кожна тема підручника містить основні поняття, запитання для самоконтролю, теми для написання рефератів.  У підручнику наведені алгоритми рішення типових, найбільш поширених задач, які допоможуть студентам в максимально короткий термін навчитися розв'язувати професійні задачі в програмах пакету Ms Office2003. Підручник містить методичні вказівки по організації самостійної роботи студента, методичні вказівки по написанню рефератів, лабораторні роботи для самостійного опрацювання, матеріали для лабораторних робіт та адреси корисних сайтів для професійної роботи фахівців-фермерів та технологів, розміщені на сторінці "Комп'ютерний діалог".  У підручнику також розміщено відеофільм з досвіду практичної роботи студентів Аграрного коледжу управління і права ПДАА за кордоном "Комп'ютеризована тваринницька ферма (Данія)". Розраховано на студентів денної форми навчання технологічного відділення спеціальності 5.130106 "Організація і технологія ведення фермерського господарства" вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Підручник стане в пригоді не тільки студентам,  а й викладачам інформатики та комп’ютерної техніки, для роботи із студентами при проведенні лекційних та практичних занять.

 
КОНОНЕЦ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА. ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК "ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ" (2011 Р.)
 

Електронний посібник містить блок лекційного матеріалу, до якого входять 3 модулі "Математичне програмування", "Економетрія" й "Економічний ризик та методи його вимірювання", блок практичних робіт, що складається із лабораторного практикуму до кожної теми, планів практичних занять, завдань для самостійної роботи із короткими методичними вказівками до виконання, зразків розв’язаних задач, матеріалів для самостійної роботи професійного спрямування, тем для рефератів, питань для самоконтролю, а також методичних рекомендацій щодо вивчення тем та розв'язування задач. Лекційний матеріал містить мінімальний перелік обов’язкових питань до вивчення основних тем курсу “Економіко-математичне моделювання”, коротко розкриває зміст кожної теми із доступним викладом практичних моментів. У посібнику розглядаються основні математичні методи та моделі дослідження економічних систем та процесів, що є основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень в реальних умовах. Теоретичний матеріал ілюструється числовими економіко-математичними моделями, які адекватно відображають основні виробничо-економічні процеси. У декількох розділах наведено понадпрограмний матеріал. У електронний посібник включено алгоритми рішення типових, найбільш поширених задач, які допоможуть студентам у максимально короткий термін набути практичних навичок розв'язування професійних задач з дисципліни. Розраховано на студентів денної форми навчання фінансового відділення напряму 0305 "Економіка та підприємництво" спеціальності "Фінанси та кредит" вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації для забезпечення індивідуалізації навчання студентів. Посібник стане в пригоді як викладачам при проведенні лекційних та практичних занять, так і студентам при організації їх самостійної роботи.

 

КОНОНЕЦ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА. ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК "ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ" (2014 Р.)

У гіпертекстовому електронному посібнику розглядаються основні поняття електронної комерції, основні принципи побудови, аналізу систем електронної комерції; основні технології ведення бізнесу за допомогою Internet, що є основою для прийняття обґрунтованих управлінських рішень в реальних умовах. Теоретичний та практичний матеріал розбитий на лекції, практичні роботи, семінарські заняття. Посібник містить перелік обов’язкових питань до вивчення основних тем курсу, розкриває зміст кожної теми із доступним викладом практичних моментів, а також сторінку з творчими завданнями. Цінним є те, що електронний посібник створено і представлено у двох гіпертекстових форматах, які повністю вирішують проблему його використання на різних видах сучасної комп’ютерної техніки: на стаціонарних комп’ютерах, ноутбуках, нетбуках, планшетах Apple, смартфонах, iPhone тощо. Посібник робить доступним навчальний матеріал у будь-якому місці та у будь-який час для будь-якого студента, який бажає самостійно навчатися, а також економить час та зусилля студентів і викладача. Електронний посібник з предмета «Електронна комерція» призначено для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації напряму підготовки 0305 Економіка та підприємництво спеціальності 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства.

 

Далі буде...